dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลพลา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔

นายสมพร เหลือล้น นายกเทศมนตรีตำบลพลา

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลพลา ผู้แทนจากกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เทศบาลตำบลพลา

และผู้แทนจากภาคประชาชน เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลพลา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

ในวันจันทร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพลา

 

 
ภาพกิจกรรม

ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในพื้นที่หมู่ที่ ๒
ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค บ้านคลองทราย
เ่รื่องของมาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในพื้นที่หมู่ที่ ๕
ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค(โซเดียมไฮโปคลอไรต์)
ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อการฆ่าเชื้อโรค
ร่วมกันทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลตำบลพลา
ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อการฆ่าเชื้อโรคในบริเวณพื้นที่ของวัดพลา
ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อการฆ่าเชื้อโรค
ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อการฆ่าเชื้อโรค
ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อการฆ่าเชื้อโรค
มาตรการในการคัดกรองของเทศบาลตำบลพลา
ดำเนินการแจกจ่ายหน้ากากผ้า ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้สูงอายุ
ดำเนินการแจกจ่ายหน้ากากผ้า ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้สูงอายุ
ดำเนินการแจกจ่ายหน้ากากผ้า ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้สูงอายุ
ร่วมกันทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลตำบลพลา
ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์
การบรรยายให้ความรู้ในการปฏิบัติตนเพื่อการป้องกันไวรัสโควิด-19
โครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลพลา
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการถนนเด็กเดินสู่อาเซียน เทศบาลตำบลพลา
โครงการ"สุขาภิบาลอาหาร ประจำปี ๒๕๖๓"
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
โครงการเวทีชาวบ้าน ภายใต้กิจกรรมประชุมประชาคม
เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลพลา สมัยวิสามัญ
ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
ร่วมกันปฏิบัติศาสนกิจและรับฟังการบรรยายธรรม
ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดำเนินการแจกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
โครงการถนนเด็กเดินสู่อาเซียน
โครงการหมู่บ้านสีขาว
โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์
ดำเนินการมอบป้ายอาหารสะอาด รสชาติอร่อย
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชนตำบลพลา ประจำปี ๒๕๖๓
ร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลพลา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑
กิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะชายหาดพลาและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำทะเล
ประธานเปิดโครงการตั้งจุดตรวจและแก้ไขปัญหาจราจรช่วงเทศกาล
โครงการเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชนตำบลพลา
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ร่วมรณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนย่า
ร่วมกิจกรรมถวายความเคารพต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง
ร่วมดำเนินการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒
ประธานปล่อยขบวนจิตอาสาเก็บขยะบริเวณชายหาดพลา
เข้ารับหนังสือรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
โครงการชุมชนมีวินัย เคารพกฏจราจร
อีโฟร์ทีร่วมใจ ห่วงใยสิ่งแวดล้อม
เปิดการแข่งขันกีฬาเรือพายและกีฬาชักเย่อ ในกิจกรรมกีฬาทางน้ำ
เปิดงาน "ลอยกระทง ลงทะเลวัดพลา พ.ศ.๒๕๖๒"
โครงการ"ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ปีที่ ๑๗"
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
ต้อนรับ คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
การประกวดการจัดการ ขยะมูลฝอยชุมชน
มอบเกียรติบัตร "องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์
สาธิตการใช้อุปกรณ์ และวิธีการดับเพลิงให้แก่นักเรียนและคณะครู
เปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลาแห่งใหม่อย่างเป็นทางการ
พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เข้าร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนา"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
ร่วมกันทำกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำทะเล และกิจกรรมทำความสะอาดชายหาดพลา
ร่วมทำการเก็บขยะชายหาดพลา ในชื่อกิจกรรม"ฮั้วเฮงหลีรวมใจ คืนความสดใสให้หาดพลา"
เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลพลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒
เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลพลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสาร
ให้การต้อนรับ "คณะกรรมการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสะอาด"
โครงการเทศบาลใส่ใจกฎหมายใกล้ตัว
ร่วมให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการกลุ่มสตรี
โครงการเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชนตำบลพลา
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแผนชุมชน
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการศึกษา
โครงการอบรมศีลธรรม จริยธรรมของบุคลากรเทศบาลตำบลพลา
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โครงการ"สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า"ในกิจกรรมทำหมันสุนัขและแมว
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และถวายเครื่องราชสักการะ
เปิดโครงการจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พิธีทำบุญตักบาตร (ข้าวสาร อาหารแห้ง) ถวายเป็นพระราชกุศล
โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค คนปลอดภัย โครงการหนูน้อยฟันสวย ยิ้มใส ใส่ใจสุขภาพ
ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการศึกษา จากเทศบาลตำบลบ่อหลวง
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตำบลพลา
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการฝึกอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลพลา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ
พิธีเปิดโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งถวายเป็นพระราชกุศล
ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการศึกษา จากเทศบาลตำบลบางกระทึก
โครงการรณรงค์อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำทะเล
โครงการหมู่บ้านสีขาว โดยทำการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ
โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค คนปลอดภัย
โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม วัยเรียน วัยใส
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการศึกษา จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลา ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา
โครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลพลา
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ไข้ซิก้า
การประชุมสภาเทศบาลตำบลพลา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑
โครงการสวนครัวตัวจิ๋ว
โครงการผู้เฒ่าเล่า ผู้เยาว์เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลา
โครงการผู้เฒ่าเล่า ผู้เยาว์เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนเอื้ออาทร
โครงการแข่งขันวาดภาพเยาวชน ครั้งที่๒
การประชุมสภาเทศบาลตำบลพลา สมัยที่ 3
โครงการนักสังคมสงเคราะห์น้อย
โครงการจิตอาสา"เราทำความดี ด้วยหัวใจ
โครงการอบรมสร้างทีมกู้ชีพ กู้ภัยตำบลพลา
โครงการรักทรัพยากรธรรมชาติริมฝั่งคลอง
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลพลา
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลยม
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จมาเป็นองค์ประธานเปิดโครงการ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลภูผาแดง
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
พิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
งานไหว้ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนเอื้ออาทร
งานไหว้ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลา
กิจกรรมการประเมินเพื่อคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านจริยธรรมในองค์กร
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม
โครงการเวทีชาวบ้าน "ภายใต้กิจกรรมการทบทวนแผนชุมชน"
การประชุมประชาคมตำบลพลา ประจำปี 2562
โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้กับสตรีและครอบครัว
การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1
โครงการจัดการขยะมูลฝอย
ปฏิบัติศาสนกิจ เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประจำปี 2562
การอบรมและสาธิตการระงับเหตุการณ์เพลิงไหม้ให้กับผู้ประกอบการร้านค้า
พิธีถวายพระพรชัยมงคล และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ
พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10)
โครงการผู้สูงวัยสดใสใส่ใจสุขภาพ
พิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิษก พุทธศักราช 2562
กิจกรรมวันเทศบาล
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
กิจกรรมแสดงความเคารพต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและวันไหลตำบลพลา ประจำปี 2562
โครงการตั้งจุดตรวจและแก้ไขปํญหาจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์
วันจักรี
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
ขอยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว จ.สุโขทัย
สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา เทศบาลตำบลพลา
จิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ 7 ธ.ค. 2561
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
พิธีมอบบ้านตามโครงการกาชาด สร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และ 62 ปีสภานายิกา สภากาชาดไทย
ศึกษาดูงาน พระบรมราชานุสรณ์ "วันภูมิพลมหาราชา"ประจำปี 2561 ณ อ่างเก็บน้ำดอกกราย อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
ร่วมแสดงความเคารพต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
พิธีบวงสรวงบ่อน้ำพระเจ้าตากสินมหาราช article
ภาพกิจกรรมงานวันลอยกระทงลงทะเล ณ วัดพลา 2561
กองการศึกษาเทศบาลตำบลพลา ร่วมกับ บ.SCG-DOW GROUP ให้ความรู้เรื่อง EF (Executive functions)
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561
โครงการกาชาดซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้และกาชาดซ่อมบ้านให้น้อง ประจำปี 2561
กิจกรรมเพิ่มปริมาณสัตว์ทะเลประจำถิ่นโดยการปล่อยแบบประชารัฐ ชุมชนพลา-อู่ตะเภาสามัคคี
โครงการพัฒนาบทบาทสตรีตำบลพลา ภายใต้กิจกรรมอบรม "การทำแหนมหมู"ประจำปีงบประมาณ 2562
พิธีทำบุญตักบาตร,พิธีถวายพวงมาลาและถวายบังคม
ร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อ สถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ร่วมกิจกรรม ปลูกต้นทองอุไร เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่๙
ร่วมประชุมพนักงานเทศบาลตำบลพลา ประจำเดือน สิงหาคม 2561
คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลตำบลพลา ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
โครงการหมู่บ้านสีขาวเทศบาลตำบลพลา ลด ละ เลิก ยาเสพติด
โครงการชุมชนต้นแบบในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมการขยายพันธุ์สัตว์ ประจำปีงาบประมาณ 2561
โครงการอบรมป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2561
เทศบาลตำบลพลายินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลหลักหก จังหวัดปทุมธานี
ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก อบต.แก่งผักกูด
โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม
กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
โครงการส่งเสริมวามรู้ความเข้าใจผู้ดูแลคนพิการ และชมรมคนพิการ
กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์