ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
..

 "ขอเชิญชวนผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อเทศบาลตำบลพลา ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2567"

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๗แผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน(ปฐมนิเทศโครงการ)ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม ตลาดนัดแก้หนี้สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพลงถวายกำลังใจ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญแจ้งกำหนดการและขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลพลาขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยเรียนเชิญคณะศิษยานุศิษย์ร่วมถวายมุทิตาสักการะแจ้งกำหนดการรับเบี้ยยังชีพบริการฉีดวัคซีนและทำหมันสุนัข-แมวภาพกิจกรรม

การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระหว่าง อปท.ในเขต

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

More...

กิจกรรมชมรมคนพิการตำบลพลา

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

More...

โครงการสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี ๒๕๖๗

วันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ 

More...

การประชุมสภาเทศบาลตำบลพลา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑

วันอังคารที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

More...

พิธีเฉลิมพระเกียรติถวายความจงรักภักดี

วันอังคารที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

More...

การประชุมกลุ่มย่อย(ครั้งที่ ๒ : มาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม)

วันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

More...

โครงการปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ

วันศุกร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

More...

โครงการชุมชนมีวินัยเคารพกฎจราจร

วันศุกร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

More...

การประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ

วันอังคารที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

More...

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงาน (ITA)

วันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

More...

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

วันศุกร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ - วันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

More...

พิธีประกาศพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ สัญญาบัตร-พัดยศ

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

More...

Copyright © 2014 All Rights Reserved.