ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
ประมวลจริยธรรม

 

ประมวลจริยธรรม

   ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง พ.ศ. 2566
   ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง พ.ศ. 2566
   ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถ่นฝ่ายบริหาร พ.ศ. 2566
   ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร พ.ศ. 2566
   มาตรฐานจริยธรรมของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง พ.ศ. 2566

 
Link PDF
Copyright © 2014 All Rights Reserved.