ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
การบริหารงานบุคคล

การบริหารงานบุคคล

1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาลฯ
2. ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขจำนวนวันลา จำนวนการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
3. ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
4. นโยบาย กลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือก พนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ.2560
6.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
7.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
8.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560
9.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
10.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
11.การแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในวันพระราชพิธีและรัฐพิธี ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562
12.เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
13.แผนการฝึกอบรมบุคลากรของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2563
14.ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข จำนวนวันลา จำนวนการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
15.ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข จำนวนวันลา จำนวนการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
16.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ.2545 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 9) พ.ศ.2562
17.ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
18.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดระยอง เรื่อง คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายเพื่อประเมินความรู้ความสามารถ(ผลงาน) (พิจารณาเฉพาะตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ - ชำนาญการพิเศษ ทั้งกรณีให้ได้รับ พ.ต.ก. ครั้งแรกและกรณีให้ได้รับ พ.ต.ก. ในอัตราที่สูงขึ้น)
19.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ.2545 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 10) พ.ศ.2563
20.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.2563
21.ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง มาตรฐานจริยธรรมของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ประจำปี 2563
22.ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562
23.ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง พ.ศ.2562
24.ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ เทศบาลตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ 2562
25.ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง มาตรฐานจริยธรรมของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ประจำปี 2562
26.ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร เทศบาลตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง พ.ศ.2562
27.ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานเทศบาล
28.พจนานุกรม สมรรถนะหลัก
29.พจนานุกรม สมรรถนะผู้บริหาร
30.พจนานุกรม สมรรถนะประจำสายงาน
31.ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง รายชื่อพนักงานเทศบาล ที่มีผลการประเมินดีเด่น ครั้งที่ 1/2562
32.ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง รายชื่อพนักงานเทศบาล ที่มีผลการประเมินดีเด่น ครั้งที่ 2/2562
33.ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง ความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน
34.รายงานผลการสำรวจความต้องการฝึกอบรม
35.ประกาศ ก.ท.จ.ระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. 2545 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2563
36.ประกาศ ก.ท.จ.ระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. 2545 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2563
37.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2564 - 2566
38.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2565
39.ตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานฯ
40.ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข จำนวนวันลา จำนวนการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
41.ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข จำนวนวันลา จำนวนการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
42.ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข จำนวนวันลา จำนวนการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
43.ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข จำนวนวันลา จำนวนการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
44.ประกาศ ก.ท.จ.ระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 พ.ศ. 2565
45.ประกาศ ก.ท.จ.ระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. 2545 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 16) พ.ศ.2565
46.ประกาศ ก.ท.จ.ระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2565
47.ประกาศ ก.ท.จ.ระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดเทศบาลที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2565
48.ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ปี 2566
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2565
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
แนวทางปฏิบัติในการขอใช้บัญชี
ประกาศ ก.ท.จ.ระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.2563
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
มาตฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงนเทศบาล และพนักงานส่วนตำบล

 

 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2562
  รายงานผลการบริหารงานและพัฒนาทรัพรยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
   รายงานผลการบริหารงานและพัฒนาทรัพรยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 
Link PDF
Copyright © 2014 All Rights Reserved.