ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

 

นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

   ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566) ของเทศบาลตำบลพลา
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2564 - 2566
   แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
     

 

การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

   รายงานผลการบริหรและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
   

 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

    (1) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  
   ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานเทศบาล
   ประกาศ ก.ท.จ.ระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2565
(2) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร  
   ประกาศ ก.ท.จ.ระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 พ.ศ. 2565
   ประกาศ ก.ท.จ.ระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. 2545 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 16) พ.ศ.2565
   ประกาศ ก.ท.จ.ระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2565
   ประกาศ ก.ท.จ.ระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดเทศบาลที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2565
(3) การพัฒนาบุคลากร  
   ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566) ของเทศบาลตำบลพลา
   
(4) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
   พจนานุกรม สมรรถนะหลัก
   พจนานุกรม สมรรถนะผู้บริหาร
   พจนานุกรม สมรรถนะประจำสายงาน
   ตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานฯ
   ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ปี 2566
   ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข จำนวนวันลา จำนวนการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
   ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข จำนวนวันลา จำนวนการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
(5) การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ  
   เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
   ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข จำนวนวันลา จำนวนการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
   ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข จำนวนวันลา จำนวนการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2014 All Rights Reserved.