dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง

 

มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง

  1101 นักบริหารงานท้องถิ่น(ต้น-สูง)
  2101 นักบริหารงานนทั่วไป(ต้น-สูง)
  2102 นักบริหารงานการคลัง(ต้น-สูง)
  2103 นักบริหารงานช่าง(ต้น-สูง)
  2104 นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(ต้น-สูง)
  2105 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม(ต้น-สูง)
  2106 นักบริหารงานประปา(ต้น-สูง)
  2107 นักบริหารงานการศึกษา(ต้น-สูง)
  2108 นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล(ต้น-สูง)
  2109 นักบริหารงานการเกษตร(ต้น-สูง)
  3101 นักจัดการงานทั่วไป(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
  3102 นักทรัพยากรบุคคล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  3103 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  3104 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  3105 นิติกร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  3106 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  3201 นักวิชาการเงินและบัญชี(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  3202 นักวิชาการคลัง(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  3203 นักวิชาการจัดเก็บรายได้(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  3204 นักวิชาการพัสดุ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  3801 นักพัฒนาชุมชน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  3803 นักวิชาการศึกษา(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  3810 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  4101 จพง.ธุรการ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  4102 จพง.ทะเบียน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  4201 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  4202 เจ้าพนักงานการคลัง
  4203 เจ้าพนักงานพัสดุ
  4204 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
  4301 จพง.ประชาสัมพันธ์(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  4302 จพง.ส่งเสริมการท่องเที่ยว(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  4601 จพง.สาธารณสุขชุมชน
  4604 จพง.สุขาภิบาล(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  4701 นายช่างโยธา
  4702 นายช่างเขียนแบบ
  4703 นายช่างสำรวจ
  4706 นายช่างไฟฟ้า
  4801 จพง.พัฒนาชุมชน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  4804 จพง.เทศกิจ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  4805 จพง.ป้องกัน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
คำสั่งกำหนดหน้าที่งาน  
  คำสั่งกำหนดหน้าที่งาน
  คำสั่งมอบหมายงานลง
  คำสั่งมอบหมายงาน

 
Link PDF
Copyright © 2014 All Rights Reserved.