dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สาส์นจากนายกเทศมนตรี

 
      สวัสดีครับ ผมนายสมพร เหลือล้น นายกเทศมนตรีตำบลพลาในปีงบประมาณที่ผ่าน

มา
กระผมและคณะผู้บริหาร ได้กำหนดนโยบาย
การบริหารราชการและภารกิจต่างๆของ

เทศบาลตำบลพลา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนชาวตำบลพลา โดยมุ่งเน้น

การพัฒนาอย่างบูรณาการ แบบมีส่วนรวมของพี่น้องประชาชน ภายใต้วิสัยทัศน์ที่วางไว้

“แหล่งท่องเที่ยวสะอาดตา พัฒนาคุณภาพคนชุมชนน่าอยู่ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่

การ
บริหารจัดการที่ดี” ทั้งนี้ได้ให้ความสำคัญในด้านการบำรุงรักษาทางบกและ

ทางน้ำ มีการขยายระบบสาธารณูปโภค การรักษาสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น การกำจัดขยะและ

บำบัดน้ำเสีย มีการทำความสะอาดชายหาดพลาอย่างต่อเนื่อง ดูแลความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินของประชาชน ให้การสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และ

ผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม และเศรษฐกิจในท้องถิ่นไปพร้อม

กัน ภายใต้การพัฒนาแบบมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตรวจสอบข่าวสารเกี่ยวกับโควิด-19

จากภาครัฐ"thaifightcovid19"ด้วย Application Card 2uเรื่อง ห้ามจำหน่าย จ่าย แจก สุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 ข้อกำหนด

ออกตามความในมาตรา๙แห่งพระราชกำหนดวันคล้ายวันพระราชสมภพ

 ตารางการดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคภาพกิจกรรม

ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในพื้นที่หมู่ที่ ๒

วันศุกร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓

More...

ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค บ้านคลองทราย

วันพฤหัสบดีที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓

More...

เ่รื่องของมาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

วันพฤหัสบดีที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓

More...

ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในพื้นที่หมู่ที่ ๕

วันพฤหัสบดีที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓

More...

ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค(โซเดียมไฮโปคลอไรต์)

วันพุธที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓

More...

ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อการฆ่าเชื้อโรค

วันพุธที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓

More...

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง2560
Copyright © 2014 All Rights Reserved.