dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สาส์นจากนายกเทศมนตรี

 
      สวัสดีครับ ผมนายสมพร เหลือล้น นายกเทศมนตรีตำบลพลาในปีงบประมาณที่ผ่าน

มา
กระผมและคณะผู้บริหาร ได้กำหนดนโยบาย
การบริหารราชการและภารกิจต่างๆของ

เทศบาลตำบลพลา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนชาวตำบลพลา โดยมุ่งเน้น

การพัฒนาอย่างบูรณาการ แบบมีส่วนรวมของพี่น้องประชาชน ภายใต้วิสัยทัศน์ที่วางไว้

“แหล่งท่องเที่ยวสะอาดตา พัฒนาคุณภาพคนชุมชนน่าอยู่ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่

การ
บริหารจัดการที่ดี” ทั้งนี้ได้ให้ความสำคัญในด้านการบำรุงรักษาทางบกและ

ทางน้ำ มีการขยายระบบสาธารณูปโภค การรักษาสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น การกำจัดขยะและ

บำบัดน้ำเสีย มีการทำความสะอาดชายหาดพลาอย่างต่อเนื่อง ดูแลความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินของประชาชน ให้การสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และ

ผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม และเศรษฐกิจในท้องถิ่นไปพร้อม

กัน ภายใต้การพัฒนาแบบมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลา

ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๒ขอเชิญร่วมงาน สืบสานประเพณี ประจำปี ๒๕๖๒

"ลอยกระทง ลงทะเลวัดพลา" สื่อต้นแบบประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่นขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่สนใจสมัครเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการชุมชน

วันจันทร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ - วันพุธที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลพลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒

วันจันทร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลพลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒

วันอังคารที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ภาพกิจกรรม

ร่วมกันทำกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำทะเล และกิจกรรมทำความสะอาดชายหาดพลา

วันอังคารที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

More...

ร่วมทำการเก็บขยะชายหาดพลา ในชื่อกิจกรรม"ฮั้วเฮงหลีรวมใจ คืนความสดใสให้หาดพลา"

วันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒

More...

เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลพลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒

วันจันทร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒

More...

เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลพลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒

วันอังคารที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒

More...

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสาร

วันพุธที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒

More...

ให้การต้อนรับ "คณะกรรมการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสะอาด"

วันพฤหัสบดีที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒

More...

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง2560
Copyright © 2014 All Rights Reserved.