dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สาส์นจากนายกเทศมนตรี

 
      สวัสดีครับ ผมนายสมพร เหลือล้น นายกเทศมนตรีตำบลพลาในปีงบประมาณที่ผ่าน

มา
กระผมและคณะผู้บริหาร ได้กำหนดนโยบาย
การบริหารราชการและภารกิจต่างๆของ

เทศบาลตำบลพลา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนชาวตำบลพลา โดยมุ่งเน้น

การพัฒนาอย่างบูรณาการ แบบมีส่วนรวมของพี่น้องประชาชน ภายใต้วิสัยทัศน์ที่วางไว้

“แหล่งท่องเที่ยวสะอาดตา พัฒนาคุณภาพคนชุมชนน่าอยู่ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่

การ
บริหารจัดการที่ดี” ทั้งนี้ได้ให้ความสำคัญในด้านการบำรุงรักษาทางบกและ

ทางน้ำ มีการขยายระบบสาธารณูปโภค การรักษาสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น การกำจัดขยะและ

บำบัดน้ำเสีย มีการทำความสะอาดชายหาดพลาอย่างต่อเนื่อง ดูแลความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินของประชาชน ให้การสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และ

ผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม และเศรษฐกิจในท้องถิ่นไปพร้อม

กัน ภายใต้การพัฒนาแบบมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเที่ยวงาน "ช็อป ชิม ริมทะเล"

วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563เชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลพลา

วันพุธที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓เรื่องห้ามมิให้มีการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายอันเป็นการรบกวน

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ภายในวันที่่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ขอเชิญร่วมประชุมประชาคมตำบลพลา ประจำปี ๒๕๖๓ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา

วันเสาร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ภาพกิจกรรม

โครงการเวทีชาวบ้าน ภายใต้กิจกรรมประชุมประชาคม

วันที่ ๑๐-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

More...

เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลพลา สมัยวิสามัญ

วันพุธที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

More...

ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

วันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

More...

ร่วมกันปฏิบัติศาสนกิจและรับฟังการบรรยายธรรม

วันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

More...

ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วันพฤหัสบดีที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

More...

ดำเนินการแจกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

วันพุธที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

More...

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง2560
Copyright © 2014 All Rights Reserved.