dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สาส์นจากนายกเทศมนตรี

 
      สวัสดีครับ ผมนายสมพร เหลือล้น นายกเทศมนตรีตำบลพลาในปีงบประมาณที่ผ่าน

มา
กระผมและคณะผู้บริหาร ได้กำหนดนโยบาย
การบริหารราชการและภารกิจต่างๆของ

เทศบาลตำบลพลา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนชาวตำบลพลา โดยมุ่งเน้น

การพัฒนาอย่างบูรณาการ แบบมีส่วนรวมของพี่น้องประชาชน ภายใต้วิสัยทัศน์ที่วางไว้

“แหล่งท่องเที่ยวสะอาดตา พัฒนาคุณภาพคนชุมชนน่าอยู่ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่

การ
บริหารจัดการที่ดี” ทั้งนี้ได้ให้ความสำคัญในด้านการบำรุงรักษาทางบกและ

ทางน้ำ มีการขยายระบบสาธารณูปโภค การรักษาสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น การกำจัดขยะและ

บำบัดน้ำเสีย มีการทำความสะอาดชายหาดพลาอย่างต่อเนื่อง ดูแลความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินของประชาชน ให้การสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และ

ผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม และเศรษฐกิจในท้องถิ่นไปพร้อม

กัน ภายใต้การพัฒนาแบบมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประดับพระฉายาลักษณ์

ประจำปี 2562 ขอเชิญเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นของประชาชน

วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ในวันจันทร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ขอเชิญร่วมพิธีเปิดโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓

วันอังคารที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลบ้านฉางภาพกิจกรรม

โครงการ"สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า"ในกิจกรรมทำหมันสุนัขและแมว

วันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

More...

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และถวายเครื่องราชสักการะ

วันจันทร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

More...

เปิดโครงการจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันจันทร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

 

More...

พิธีทำบุญตักบาตร (ข้าวสาร อาหารแห้ง) ถวายเป็นพระราชกุศล

วันจันทร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

More...

โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค คนปลอดภัย โครงการหนูน้อยฟันสวย ยิ้มใส ใส่ใจสุขภาพ

วันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

More...

ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการศึกษา จากเทศบาลตำบลบ่อหลวง

วันพฤหัสบดีที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

More...

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง2560
Copyright © 2014 All Rights Reserved.