ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
KM การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร

KM การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร

 

  พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
  หลักเกณฑ์และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ใหม่)
  การจัดการด้านความปลอดภัย เพื่อรองรับการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวศักยภาพ
  ไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ประจำเดือน มีนาคม 2563
  KM
  กิจกรรมการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
  แผนป้องกันการทุจริต 62
  แผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน
  การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู เด็กแรกเกิด พ.ศ. 2562
  เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเรื่องไข้เลือดออก
  แผนการจัดการองค์ความรู้ (KM Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 
Link PDF
Copyright © 2014 All Rights Reserved.