ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง

 

มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง

  1101 นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น-สูง
  2101 นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น-สูง
  2102 นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น-สูง
  2103 นักบริหารงานช่าง ระดับต้น-สูง
  2104 นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น-สูง
  2105 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น-สูง
  2106 นักบริหารงานประปา ระดับต้น-สูง
  2107 นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น-สูง
  2108 นักบริหารงานช่างสุขภิบาล ระดับต้น-สูง
  2109 นักบริหารงานการเกษตร ระดับต้น-สูง
  3101 นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
  3102 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
  3103 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
  3104 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ระดับปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
  3105 นิติกร ระดับปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
  3106 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
  3201 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
  3202 นักวิชาการคลัง ระดับปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
  3203 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ระดับปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
  3204 นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
  3205 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
  3206 นักวิชาการพาณิชย์ ระดับปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ
  3301 นักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
  3302 นักพัฒนาการท่องเที่ยว ระดับปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
  3303 นักวิเทศสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ
  3401 นักวิชาการเกษตร ระดับปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
  3402 นักวิชาการประมง ระดับปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
  3403 นักวิชาการสวนสาธารณะ ระดับปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
  3501 นักวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
  3601 นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
  3602 พยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
  3603 นักกายภาพบำบัด ระดับปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
  3604 นักอาชีวบำบัด ระดับปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ
  3605 แพทย์แผนไทย ระดับปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ
  3606 นักวิชาการสุขาภิบาล ระดับปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
  3607 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
  3608 นักโภชนาการ ระดับปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
  3609 นักเทคนิคการแพทย์ ระดับปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
  3610 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
  3611 นักรังสีการแพทย์ ระดับปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
  3612 เภสัชกร ระดับปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
  3613 ทันตแพทย์ ระดับปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
  3614 นายสัตวแพทย์ ระดับปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
  3615 นายแพทย์ ระดับปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
  3616 นักฉุกเฉินการแพทย์ ระดับปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
  3617 นักสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
  3701 วิศวกรโยธา ระดับปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
  3702 สถาปนิก ระดับปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
  3703 นักผังเมือง ระดับปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
  3704 วิศวกรเครื่องกล ระดับปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
  3705 วิศวกรไฟฟ้า ระดับปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
  3706 วิศวกรสุขาภิบาล ระดับปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
  3707 นักจัดการงานช่าง ระดับปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ
  3801 นักพัฒนาชุมชน ระดับปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
  3802 นักสังคมสงเคราะห์ ระดับปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
  3803 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
  3804 บรรณารักษ์ ระดับปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ
  3805 นักวิชาการวัฒนธรรม ระดับปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
  3806 นักสันทนาการ ระดับปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
  3807 นักพัฒนาการกีฬา ระดับปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
  3808 ภัณฑารักษ์ ระดับปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
  3809 นักจัดการงานเทศกิจ ระดับปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
  3810 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
  4101 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน-อาวุโส
  4102 เจ้าพนักงานทะเบียน ระดับปฏิบัติงาน-อาวุโส
  4103 เจ้าพนักงานเวชสถิติ ระดับปฏิบัติงาน-อาวุโส
  4201 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน-อาวุโส
  4202 เจ้าพนักงานการคลัง ระดับปฏิบัติงาน-อาวุโส
  4203 เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับปฏิบัติงาน-อาวุโส
  4204 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับปฏิบัติงาน-อาวุโส
  4301 เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติงาน-อาวุโส
  4302 เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ระดับปฏิบัติงาน-อาวุโส
  4401 เจ้าพนักงานการเกษตร ระดับปฏิบัติงาน-อาวุโส
  4402 เจ้าพนักงานประมง ระดับปฏิบัติงาน-อาวุโส
  4403 เจ้าพนักงานสัตวบาล ระดับปฏิบัติงาน-อาวุโส
  4404 เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ ระดับปฏิบัติงาน-อาวุโส
  4501 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน
  4601 เจ้าพนักงานสาธารณสุข ระดับปฏิบัติงาน-อาวุโส
  4602 พยาบาลเทคนิค ระดับปฏิบัติงาน-อาวุโส
  4603 เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู ระดับปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน
  4604 เจ้าพนักงานสุขาภิบาล ระดับปฏิบัติงาน-อาวุโส
  4605 โภชนากร ระดับปฏิบัติงาน-อาวุโส
  4606 เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ ระดับปฏิบัติงาน-อาวุโส
  4607 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน
  4608 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ระดับปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน-อาวุโส
  4609 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ระดับปฏิบัติงาน-อาวุโส
  4610 สัตวแพทย์ ระดับปฏิบัติงาน อาวุโส
  4611 เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ระดับปฏิบัติงาน-อาวุโส
  4701 นายช่างโยธา ระดับปฏิบัติงาน-อาวุโส
  4702 นายช่างเขียนแบบ ระดับปฏิบัติงาน-อาวุโส
  4703 นายช่างสำรวจ ระดับปฏิบัติงาน-อาวุโส
  4704 นายช่างผังเมือง ระดับปฏิบัติงาน-อาวุโส
  4705 นายช่างเครื่องกล ระดับปฏิบัติงาน-อาวุโส
  4706 นายช่างไฟฟ้า ระดับปฏิบัติงาน-อาวุโส
  4707 เจ้าพนักงานประปา ระดับปฏิบัติงาน-อาวุโส
  4708 นายช่างศิลป์ ระดับปฏิบัติงาน-อาวุโส
  4709 นายช่างภาพ ระดับปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน
  4801 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ระดับปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน
  4802 เจ้าพนักงานห้องสมุด ระดับปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน
  4803 เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน ระดับปฏิบัติงาน-อาวุโส
  4804 เจ้าพนักงานเทศกิจ ระดับปฏิบัติงาน-อาวุโส
  4805 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติงาน-อาวุโส
   
คำสั่งกำหนดหน้าที่งาน  
  คำสั่งกำหนดหน้าที่งาน
  คำสั่งมอบหมายงานลง
  คำสั่งมอบหมายงาน
   คำสั่งเทศบาลตำบลพลา เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ ปี 2563

 
Link PDF
Copyright © 2014 All Rights Reserved.