ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
ลดขั้นตอน

 

ลดขั้นตอน

 

   ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง ประชาสัมพันธ์กระบวนการขั้นตอนในการให้บริการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
   ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ
   ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง ปรับปรุงกระบวนงาน ขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2565

 
Link PDF
Copyright © 2014 All Rights Reserved.