ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
การประเมิน ITA ปี 2566

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

Integrity and Transparency Assessment

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูลพื้นฐาน

O1

โครงสร้าง

O2

ข้อมูลผู้บริหาร

O3

อำนาจหน้าที่

O4

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

O5

ข้อมูลการติดต่อ

O6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์

O7

ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8

Q&A

O9

Social Network

O10

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การดำเนินงาน

O11

แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

O12

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

O13

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

O14

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 

การให้บริการ

O15

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O16

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O17

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

O18

E–Service

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O19

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O20

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุรายเดือน

O22

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O23

นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

O24

การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

O25

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

(1) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

(2) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

(3) การพัฒนาบุคลากร

(4) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

(5) การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

O26

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O27

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O28

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O29

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O30

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

นโยบาย No Gift Policy

O31

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

O32

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

O33

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

O34

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

O35

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนป้องกันการทุจริต

O36

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O37

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

O38

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

O39

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

O40

การขับเคลื่อนจริยธรรม

O41

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

O42

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O43

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 39ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2014 All Rights Reserved.