ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
> ตรวจประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ

ตรวจประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ

 

"ตรวจประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ของเทศบาลจังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๖๖"

วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลพลา นายมานะ หมายมั่น รองนายกเทศมนตรีตำบลพลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร

หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลตำบลพลา ร่วมให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลกา

ปฏิบัติราชการของเทศบาลจังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยการนำของนายสุรชัย ปิตุเตชะ ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ. ระยอง

เป็นประธานคณะอนุกรรมการ ซึ่งได้ทำการตรวจประเมินเทศบาลตำบลพลาในด้านต่างๆจำนวน ๔ มิติ ดังนี้

๑.มิติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ

๒.มิติด้านคุณภาพการให้บริการ

๓.มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

๔.มิติด้านการพัฒนาองค์กร
 


Copyright © 2014 All Rights Reserved.