ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
> การประชุมจัดระเบียบชายหาดพลา

การประชุมจัดระเบียบชายหาดพลา

 

"การประชุมจัดระเบียบชายหาดพลา"

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลพลา ชั้น ๓ นายกิติพงศ์ อุระวัตร นายอำเภอบ้านฉาง เป็นประธานในการประชุม

"ทบทวนการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณประโยชน์ปากคลองพลา(ทุ่งสนามควาย)"

จากกรณีเหตุการณ์ที่มีผู้ประกอบการร้านค้าบริเวณชายหาดพลา ไม่ให้นักท่องเที่ยวจอดรถ

ณ ที่จอดรถที่เป็นพื้นที่สาธารณะบริเวณด้านหน้าร้านค้าชุมชนเทศบาลตำบลพลา โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ

พนักงานเทศบาลจากกองงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการฝ่ายปกครองจากที่ว่าการอำเภอบ้านฉาง

ผู้แทนจากสถานีตำรวจภูธรบ้านฉาง ผู้ประกอบการร้านค้าชุมชนฯ ผู้แทนจากผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพลา

และสื่อมวลชน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

ในการนี้นายกิติพงศ์ อุระวัตร นายอำเภอบ้านฉาง ได้กำชับให้ผู้ประกอบการร้านค้าชุมชนเทศบาลตำบลพลาทั้ง ๒๓ ร้าน

ได้ปฎิบัติตาม"ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง ระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณประโยชน์ปากคลองพลา(ทุ่งสนามควาย)

หมู่ที่ ๒ ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง"ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด

โดยมีข้อสรุปจากการประชุม ที่เป็นประเด็นสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการจอดรถ ณ บริเวณที่จอดรถที่เป็นพื้นที่สาธารณะด้านหน้

ร้านค้าชุมชนเทศบาลตำบลพลาทั้ง ๒๓ ร้าน ดังนี้ คือ"ให้ประชาชนหรือนักท่องเที่ยวทุกคนสามารถจอดรถ

ณ ที่จอดรถบริเวณดังกล่าวได้ตามความต้องการ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น"พร้อมกันนี้ได้มีคำสั่งให้ปิดร้านค้า

ในรายของผู้ที่ได้กระทำความผิดเป็นเวลา ๗ วัน

ทั้งนี้จากเหตุการณ์ดังกล่าวในข้างต้นที่ปรากฎตามสื่อสังคมออนไลน์ และจากผู้สื่อข่าวแขนงต่างๆ เทศบาลตำบลพลา

ในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบและดูแลพื้นที่ กราบขออภัยเป็นอย่างสูงกับประชาชนและนักท่องเที่ยวผู้ที่ประสบกับเหตุการณ์นี้

และจะได้ทำการกำชับและกวดขันผู้ประกอบการร้านค้าฯ ต้องให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างดีที่สุด

เพื่อไม่ให้มีเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นอีก รวมถึงเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีสำหรับการท่องเที่ยว

ให้กลับคืนมาสู่ชายหาดพลา และหากนักท่องเที่ยวท่านใดประสบกับเหตุการณ์เช่นนี้อีก สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

กับเทศบาลตำบลพลาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘-๖๓๐๙๙๙ (สำนักปลัดเทศบาล) , ๐๓๘-๖๓๐๐๐๓ (งานรักษาความสงบ) ,

๐๓๘-๖๓๐๙๙๘ ต่อ ๓๐๒,๓๐๘ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)


Copyright © 2014 All Rights Reserved.