ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
> โครงการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

"โครงการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗"

วันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗

นายสมหวัง เหลือล้น นายกเทศมนตรีตำบลพลา มอบหมายให้ นายสมพร เหลือล้น เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพลา เป็นประธานในการเปิด

"โครงการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗"

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพลา

ในการนี้มีนายธวัชชัย ลือวรรณ ปราชญ์ชาวบ้านตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เป็นวิทยากรทำการบรรยาย

เรื่องการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับคณะกรรมการชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพลา

และกลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) พร้อมกันนี้ได้ทำการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ตามรายละเอียดดังนี้

-วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๗ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โคกหนองนาโมเดล เขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 

-วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๗ ศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลเวียงหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

"เรื่องการคัดแยกขยะ 3Rs" และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

-วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ ศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง "เรื่องวิสาหกิจชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น"


Copyright © 2014 All Rights Reserved.