ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น

 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2566
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ. 2566
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ปี พ.ศ. 2566
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2565
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2565
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2566
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ. 2566
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3 ปี พ.ศ. 2566
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2565
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2565
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2565
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2565
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 ปี พ.ศ. 2565
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 ปี พ.ศ. 2565
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 14 ปี พ.ศ. 2565
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 10 ปี พ.ศ. 2564
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 13 ปี พ.ศ. 2564
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 11 ปี พ.ศ. 2564
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 10 ปี พ.ศ. 2564
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 9 ปี พ.ศ. 2564
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8 ปี พ.ศ. 2564
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 ปี พ.ศ. 2564
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 ปี พ.ศ. 2564
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่12 ปี พ.ศ. 2564
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่11 ปี พ.ศ. 2564
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่10 ปี พ.ศ. 2564
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 8 ปี พ.ศ. 2563
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 7 ปี พ.ศ. 2563
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ. 2563
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ. 2563
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 9  พ.ศ. 2564
  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 9 พ.ศ.2564
  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 8/2564
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7 ปี พ.ศ. 2563
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ปี พ.ศ. 2563
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 6 ปี พ.ศ. 2563
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ. 2563
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 ปี พ.ศ. 2563
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ. 2563
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ. 2563
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ปี 2563
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ปี 2563
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 2 ปี 2563
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้ง 1 ปี 2563
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ปี 2563
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 ปี 2563
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562

 
แผนพัฒนาองค์กร

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2558-2562 (ฉบับทบทวน)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2561
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
รายงานติดตามผลแผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
รายงานทางการเงิน
คู่มือสำหรับผู้รับบริการ
โอนงบประมาณรายจ่าย
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
คู่มือการปฏิบัติงาน article
รายงานผลการดำเนินงาน
การจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการตรวจสอบภายในCopyright © 2014 All Rights Reserved.