ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
แผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน

 

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  

รายงานการติดตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3  

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2  

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1  

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4  

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2  

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1  

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ปี 2563  

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1  

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเตืม ฉบับที่ 3  

แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลพลา ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม)  

แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลพลา ประจำปีงบประมาณ 2562  

แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลพลา ประจำปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 

แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลพลา ประจำปีงบประมาณ 2561 

แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลพลา ประจำปีงบประมาณ 2560 

แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลพลา ประจำปีงบประมาณ 2559 
แผนพัฒนาองค์กร

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2558-2562 (ฉบับทบทวน)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2561
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
รายงานติดตามผลแผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายงานทางการเงิน
คู่มือสำหรับผู้รับบริการ
โอนงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
คู่มือการปฏิบัติงาน article
รายงานผลการดำเนินงาน
การจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการตรวจสอบภายในCopyright © 2014 All Rights Reserved.