ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
กองช่าง

 

 

 

วิสัยทัศน์ของกองช่าง : น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี มีวิสัยทัศน์ มุ่งมั่นพัฒนา เพื่อชาวพลาสุขใจ

 

อำนาจหน้าที่

          มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุม การก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

 

หน่วยงานภายในกองช่าง

  1. ฝ่ายงานโยธา
    • งานแบบแผนและงานก่อสร้าง
    • งานการโยธา

แบบฟอร์มการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

 หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2014 All Rights Reserved.