ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
รายงานติดตามผลแผนพัฒนา

รายงานติดตามผลแผนพัฒนา

 

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบเดือน เมษายน 2567  

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบเดือน ตุลาคม 2565  

รายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลพลา ประจำปี 2565  

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบเดือนเมษายน  

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบเดือนตุลาคม  

รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ2564 รอบเดือนเมษายน  

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบเดือนเมษายน  

รายงานผลการติกตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบเดือนตุลาคม  

รายงานผลการติกตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบเดือนเมษายน  

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2560  

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล รอบเดือน ตุลาคม 2562  

 
แผนพัฒนาองค์กร

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2558-2562 (ฉบับทบทวน)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2561
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
รายงานทางการเงิน
คู่มือสำหรับผู้รับบริการ
โอนงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
คู่มือการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
การจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการตรวจสอบภายในCopyright © 2014 All Rights Reserved.