ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
รายงานติดตามผลแผนพัฒนา

รายงานติดตามผลแผนพัฒนา

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบเดือน ตุลาคม 2565  

รายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลพลา ประจำปี 2565  

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบเดือนเมษายน  

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบเดือนตุลาคม  

รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ2564 รอบเดือนเมษายน  

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบเดือนเมษายน  

รายงานผลการติกตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบเดือนตุลาคม  

รายงานผลการติกตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบเดือนเมษายน  

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2560  

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล รอบเดือน ตุลาคม 2562  

 
แผนพัฒนาองค์กร

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2558-2562 (ฉบับทบทวน)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2561
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
รายงานทางการเงิน
คู่มือสำหรับผู้รับบริการ
โอนงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
คู่มือการปฏิบัติงาน article
รายงานผลการดำเนินงาน
การจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการตรวจสอบภายในCopyright © 2014 All Rights Reserved.