ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
คู่มือสำหรับผู้รับบริการ

 

คู่มือสำหรับผู้รับบริการ

 

   "คู่มือปฏิบัติงาน การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"
   คู่มือการรับชำระภาษีป้าย
   คู่มือสำหรับการแจ้งขอหนังสือรับรองมิเตอร์
   คู่มือการรับ-ส่งหนังสือ
   "การยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ"
   "การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์"
   "การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ"
   "การให้บริการขอความช่วยเหลือบ้านเรือนเสียหาย"
   ผังขั้นตอนการขออนุญาตก่อร้าง
   คู่มือประชาชน
   ขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนผู้บริโภค

 
แผนพัฒนาองค์กร

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2558-2562 (ฉบับทบทวน)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2561
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
รายงานติดตามผลแผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
รายงานทางการเงิน
โอนงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
คู่มือการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
การจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการตรวจสอบภายในCopyright © 2014 All Rights Reserved.