ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน

 

   "คู่มือปฏิบัติงาน การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"
   "คู่มือปฏิบัติงาน การยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ"
  "คู่มือปฏิบัติงาน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ"
   "คู่มือปฏิบัติงาน การแจ้งเหตุเมื่อประสบเหตุอัคคีภัย"
   "คู่มือปฏิบัติงาน การขอรับ/ต่ออายุใบอนุญาต"
   คู่มือการเบิกค่าเช่าบ้าน
   คู่มือปฏิบัติงานนิติการ
   คู่มือสำหรับการขออนุญาตก่อสร้าง
   คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ (สำนักปลัด)
   คู่มือการปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
   คู่มือรวมระเบียบ และแนวทางการปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
   คู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบการคลัง
   คู่มือการใช้งาน E-planNACC
   ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลาง ของเทศบาลตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
   เทศบัญญัติเทศบาลตำบลพลา เรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2562
   เทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2562
   คู่มือสำหรับประชาชน เทศบาลตำบลพลา  (หน้า 1-150)  (หน้า 151-300)  (หน้า 301-450)  (หน้า 451-631)
   คู่มือแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)
   คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ
   คู่มือการจัดทำงบประมาณ
   คู่มือเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
   คู่มือระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร 
   คู่มื่อการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจ้ดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
   คู่มือการปฏิบัติงานบุคคล

 
แผนพัฒนาองค์กร

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2558-2562 (ฉบับทบทวน)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2561
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
รายงานติดตามผลแผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
รายงานทางการเงิน
คู่มือสำหรับผู้รับบริการ
โอนงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินงาน
การจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการตรวจสอบภายในCopyright © 2014 All Rights Reserved.