ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงาน

 

รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2561  

รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน  

รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
แผนพัฒนาองค์กร

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2558-2562 (ฉบับทบทวน)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2561
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
รายงานติดตามผลแผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
รายงานทางการเงิน
โอนงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการตรวจสอบภายในCopyright © 2014 All Rights Reserved.