ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงาน

 

รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2561  

รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน  

รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
แผนพัฒนาองค์กร

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2558-2562 (ฉบับทบทวน)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2561
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
รายงานติดตามผลแผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
รายงานทางการเงิน
คู่มือสำหรับผู้รับบริการ
โอนงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการตรวจสอบภายในCopyright © 2014 All Rights Reserved.