ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง article

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

 


 

  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2567
  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2567
  ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดกาพัสดุ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 
  รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567  
  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2567
  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2567
  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2567
  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2566
  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2566
  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2566
  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566  
  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2566
  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2566
  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2566
  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2566
  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2566
  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2566
  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2566
  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2566
  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2566
  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2565
  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2565
  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2565
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565
  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2565
  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2565
  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2565
  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2565
  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2565
  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2565
  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2565
  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2565
  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2565
  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2564
  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2564
  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2564
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2564
  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2564
  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2564
  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2564
  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2564
  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2564
  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2564
  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2564
  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2564
  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2563
  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2563
  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2563
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2563
  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2563
  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฏาคม 2563
  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2563
  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2563
  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2563
  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2563
  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2563
  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2563
  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2562
  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2562
  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2562
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2562
  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2562
  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฏาคม 2562
  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2562
  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2562
  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2562
  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2562
  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2562
  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2562
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
  รายงานผาการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2561
  รายงานผาการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษจิกายน 2561
  รายงานผาการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2561
  รายงานผลการพิจารณาขอซื้อขอจ้าง เดือน กันยายน 2561
  รายงานผลการพิจารณาขอซื้อขอจ้าง เดือน สิงหาคม2561
  รายงานผลการพิจารณาขอซื้อขอจ้าง เดือน กรกฎาคม 2561
  รายงานผลการพิจารณาขอซื้อขอจ้าง เดือน มิถุนายน2561
  รายงานผลการพิจารณาขอซื้อขอจ้าง เดือน พฤษภาคม 2561
  รายงานผลการพิจารณาขอซื้อขอจ้าง เดือน เมษายน2561
  รายงานผลการพิจารณาขอซื้อขอจ้าง เดือน มีนาคม 2561
  รายงานผลการพิจารณาขอซื้อขอจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2561
  รายงานผลการพิจารณาขอซื้อขอจ้าง เดือน มกราคม 2561
  รายงานผลการพิจารณาขอซื้อขอจ้าง เดือน ธันวาคม 2560
  รายงานผลการพิจารณาขอซื้อขอจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2560
  รายงานผลการพิจารณาขอซื้อขอจ้าง เดือน ตุลาคม 2560
  สรุปผลการดำเนินการประจำเดือน ตุลาคม 60
  สรุปผลการดำเนินการประจำเดือน กันยายน 60
  สรุปผลการดำเนินการประจำเดือน สิงหาคม 60
  สรุปผลการดำเนินการประจำเดือน กรกฎาคม 60
  สรุปผลการดำเนินการประจำเดือน มิถุนายน 60
  สรุปผลการดำเนินการประจำเดือน พฤษภาคม 60
  สรุปผลการดำเนินการประจำเดือน เมษายน 60
  สรุปผลการดำเนินการประจำเดือน มีนาคม 60
  สรุปผลการดำเนินการประจำเดือน กุมภาพันธ์ 60
  สรุปผลการดำเนินการประจำเดือน มกราคม 60
  สรุปผลการดำเนินการประจำเดือน ธันวาคม 59
  สรุปผลการดำเนินการประจำเดือน พฤศจิกายน 59
  สรุปผลการดำเนินการประจำเดือน ตุลาคม 59

 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
Copyright © 2014 All Rights Reserved.