ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
> การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)

การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)

 

"การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)"

วันศุกร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

นายสมหวัง เหลือล้น นายกเทศมนตรีตำบลพลา มอบหมายให้นายมานะ หมายมั่น รองนายกเทศมนตรีตำบลพลา นำหัวหน้าส่วนราชการ

และพนักงานเทศบาลตำบลพลา เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA)

ประจำปี ๒๕๖๗ โดยทำการตรวจประเมินจากทีมประเมินที่ ๕ ตามคำสั่งจังหวัดระยอง ที่ ๗๙๙๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้กำหนดทั้ง ๕ ด้าน ดังนี้

๑. ด้านการบริหารจัดการ

๒. ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา

๓. ด้านบริหารงานการเงินและการคลัง

๔. ด้านการบริการสาธารณะ

๕. ด้านธรรมาภิบาล

พร้อมทั้งแบบประเมิน HPA ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลพลา


Copyright © 2014 All Rights Reserved.