ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
> โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ ๒

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ ๒

 

"โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗"

วันอังคารที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ - วันพุธที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗

นายสมหวัง เหลือล้น นายกเทศมนตรีตำบลพลา สั่งการให้พันจ่าเอก วัฒนชัย กล้าแข็ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นำพนักงานเทศบาลจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ทำกิจกรรมตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ ๒

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเป็นการบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

โดยทำการหยอดทรายอะเบทในภาชนะเก็บกักน้ำและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ตามอาคารพักอาศัยของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพลา


Copyright © 2014 All Rights Reserved.