ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
> การประชุมณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ

การประชุมณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ

 

"การประชุมณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ"

วันพุธที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลพลา นายสมหวัง เหลือล้น นายกเทศมนตรีตำบลพลา เป็นประธานใน

"การประชุมณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ"

เทศบาลตำบลพลา ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

โดยมีระเบียบวาระการประชุมคือการสรุปงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจำไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๖)

และการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ


Copyright © 2014 All Rights Reserved.