ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
ภาพกิจกรรม


การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระหว่าง อปท.ในเขต

การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระหว่าง อปท.ในเขต

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

กิจกรรมชมรมคนพิการตำบลพลา

กิจกรรมชมรมคนพิการตำบลพลา

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

โครงการสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี ๒๕๖๗

โครงการสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี ๒๕๖๗

วันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ 

การประชุมสภาเทศบาลตำบลพลา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑

การประชุมสภาเทศบาลตำบลพลา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑

วันอังคารที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

พิธีเฉลิมพระเกียรติถวายความจงรักภักดี

พิธีเฉลิมพระเกียรติถวายความจงรักภักดี

วันอังคารที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

การประชุมกลุ่มย่อย(ครั้งที่ ๒ : มาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม)

การประชุมกลุ่มย่อย(ครั้งที่ ๒ : มาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม)

วันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

โครงการปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ

โครงการปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ

วันศุกร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

โครงการชุมชนมีวินัยเคารพกฎจราจร

โครงการชุมชนมีวินัยเคารพกฎจราจร

วันศุกร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

การประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ

การประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ

วันอังคารที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงาน (ITA)

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงาน (ITA)

วันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

วันศุกร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ - วันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

พิธีประกาศพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ สัญญาบัตร-พัดยศ

พิธีประกาศพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ สัญญาบัตร-พัดยศ

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

วันอังคารที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

กิจกรรมชมรมคนพิการตำบลพลา ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗

กิจกรรมชมรมคนพิการตำบลพลา ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗

โครงการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗

หน้า 1/69
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2014 All Rights Reserved.