ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
กำหนดการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

"กำหนดการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖"
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร
ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมประชาสัมพันธ์โครงการ
ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการหมู่บ้านสีขาว ประจำปี ๒๕๖๗
หลักเกณฑ์การประกวดแข่งขันกิจกรรมนักเรียนระดับประถมศึกษาในงานวันสุนทรภู่
ขอเชิญร่วมงานมุทิตาสักการะ สมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมฺรังสี)
ขอเชิญเข้าร่วม"โครงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติริมฝั่งคลอง
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสร้างทีมกู้ชีพกู้ภัยตำบลพลา
ประกาศขยายระยะเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล
ประชาสัมพันธ์โครงการ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๑๐
ประชาสัมพันธ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.๒๕๖๗
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
รัฐบาลขอเชิญชวน จัดตั้งโต๊ะประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์
กองทัพเรือ ขอเชิญเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
แจ้งกำหนดการและขอเชิญเข้าร่วม การประชุมสภาเทศบาลตำบลพลา
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมการป้องกันอัคคีภัย
ประกาศขยายระยะเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ขอขอบพระคุณหน่วยงานจากภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ
กำหนดการ โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและวันไหล
ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ
แจ้งวันหยุดราชการ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์
แจ้งการขอรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า(ฟรี)
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร
สมาคมเพื่อนชุมชน แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุน"ทุนการศึกษา
ผลการประชุมกลุ่มย่อย (ครั้งที่ ๒
โครงการบรรพชา - อุปสมบทพระภิกษุ สามเณรภาคฤดูร้อน
ประชาสัมพันธ์การใช้ส้นทางในการจัดงานวิ่ง PALA RUN 4
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน
แจ้งกำหนดการรับเบี้ยยังชีพ
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๗
แผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน(ปฐมนิเทศโครงการ)
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม ตลาดนัดแก้หนี้
สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เพลงถวายกำลังใจ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ
แจ้งกำหนดการและขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลพลา
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย
เรียนเชิญคณะศิษยานุศิษย์ร่วมถวายมุทิตาสักการะ
แจ้งกำหนดการรับเบี้ยยังชีพ
บริการฉีดวัคซีนและทำหมันสุนัข-แมว
ประกาศผลการสอบคัดเลือกและขึ้นบันชีผู้สอบคัดเลือกได้ฯ
แผนการดำเนินการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ผู้สัมผัสอาหาร
เปิดรับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายประจำปี ๒๕๖๗
การรับฟังความคิดเห็น การเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมพื้นที่เขตส่งเสริม
แจ้งกำหนดการรับเบี้ยยังชีพ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงาน
ประกาศวันหยุดช่วงเทศกาลปีใหม่
เช็กเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ
ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระสงฆ์
แจ้งกำหนดการและขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลพลา
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียฯ
ลงทะเบียนทำหมันสุนัขและแมว
ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ขอเชิญชวนประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพลา
แจ้งกำหนดการรับเบี้ยยังชีพ
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร
การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือแก้ไขปัญหา หนี้นอกระบบ
ขอเชิญชวนจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์
แจ้งการพัฒนาระบบ Mobile Appllication
ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมแสดงความคิดเห็น
ให้เจ้าของที่ดินที่วางเงินมัดจำรังวัดไว้ในปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไปขอรับเงินคืน
แจ้งการกวดขันการเล่นดอกไม้เพลิงฯ ในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจพฤติกรรม
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานฯ
โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เชิญชวนครอบครัวแรงงานไทยในประเทศอิสราเอล
ประกาศรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร
กำหนดการรับเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖
ประกาศรับลงบัญชีทหารกองเกิน
ขั้นตอนการช่วยเหลือคนจมน้ำ
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต
ขอเชิญเที่ยวงานสืบสานประเพณี ลอยกระทง ลงทะเลวัดพลา ๒๕๖๖
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการประกวดหนูน้อยนพมาศ
กำหนดการพิธีถวายผ้ากฐิน ณ วัดพลา และ วัดคลองทราย
ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล
ขอเชิญชวนเยาวชนที่สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดวงดนตรี
แจ้งกำหนดการจองล็อคร้านค้าภายในงานลอยกระทง
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รายเดิม)
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รายใหม่)
ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖
ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครั้งที่ 2
เปิดรับสมัครพลทหารออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๗
กำหนดการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล
แจ้งกำหนดการและขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลพลา
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
แจ้งเตือนภัยกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมที่ดินหลอกลวงผู้เสียหาย
ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ขอรับทรายอะเบทสำหรับกำจัดลูกน้ำยุงลายCopyright © 2014 All Rights Reserved.