ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครั้งที่ 2

"ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครั้งที่ 2 : สรุปผลคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ)"

-สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครั้งที่ 2 : สรุปผลคั

เลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ) โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นของระบบขนส่งสาธารณะที่เชื่อมโยงกับการพัฒนารถไฟความเร็วสูงเชื่อมสา

สนามบินกับการพัฒนาเมืองใหม่ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

-ในวันอังคารที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องสัมนาหลักสิรินพลา ชั้น ๑ โรงแรมสิรินพลา รีสอร์ท แอนด์ เรสเตอรองท์ ตำบลพลา อำเภ

บ้านฉาง จังหวัดระยอง และการประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings

-สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖๓-๔๐๙๕๔๑๘ นายรุ่งสุริยา โพธิ์ทอง (ผู้ประสานงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร
ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมประชาสัมพันธ์โครงการ
ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการหมู่บ้านสีขาว ประจำปี ๒๕๖๗
หลักเกณฑ์การประกวดแข่งขันกิจกรรมนักเรียนระดับประถมศึกษาในงานวันสุนทรภู่
ขอเชิญร่วมงานมุทิตาสักการะ สมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมฺรังสี)
ขอเชิญเข้าร่วม"โครงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติริมฝั่งคลอง
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสร้างทีมกู้ชีพกู้ภัยตำบลพลา
ประกาศขยายระยะเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล
ประชาสัมพันธ์โครงการ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๑๐
ประชาสัมพันธ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.๒๕๖๗
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
รัฐบาลขอเชิญชวน จัดตั้งโต๊ะประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์
กองทัพเรือ ขอเชิญเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
แจ้งกำหนดการและขอเชิญเข้าร่วม การประชุมสภาเทศบาลตำบลพลา
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมการป้องกันอัคคีภัย
ประกาศขยายระยะเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ขอขอบพระคุณหน่วยงานจากภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ
กำหนดการ โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและวันไหล
ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ
แจ้งวันหยุดราชการ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์
แจ้งการขอรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า(ฟรี)
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร
สมาคมเพื่อนชุมชน แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุน"ทุนการศึกษา
ผลการประชุมกลุ่มย่อย (ครั้งที่ ๒
โครงการบรรพชา - อุปสมบทพระภิกษุ สามเณรภาคฤดูร้อน
ประชาสัมพันธ์การใช้ส้นทางในการจัดงานวิ่ง PALA RUN 4
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน
แจ้งกำหนดการรับเบี้ยยังชีพ
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๗
แผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน(ปฐมนิเทศโครงการ)
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม ตลาดนัดแก้หนี้
สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เพลงถวายกำลังใจ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ
แจ้งกำหนดการและขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลพลา
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย
เรียนเชิญคณะศิษยานุศิษย์ร่วมถวายมุทิตาสักการะ
แจ้งกำหนดการรับเบี้ยยังชีพ
บริการฉีดวัคซีนและทำหมันสุนัข-แมว
ประกาศผลการสอบคัดเลือกและขึ้นบันชีผู้สอบคัดเลือกได้ฯ
แผนการดำเนินการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ผู้สัมผัสอาหาร
เปิดรับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายประจำปี ๒๕๖๗
การรับฟังความคิดเห็น การเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมพื้นที่เขตส่งเสริม
แจ้งกำหนดการรับเบี้ยยังชีพ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงาน
ประกาศวันหยุดช่วงเทศกาลปีใหม่
เช็กเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ
ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระสงฆ์
แจ้งกำหนดการและขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลพลา
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียฯ
ลงทะเบียนทำหมันสุนัขและแมว
ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ขอเชิญชวนประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพลา
แจ้งกำหนดการรับเบี้ยยังชีพ
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร
การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือแก้ไขปัญหา หนี้นอกระบบ
ขอเชิญชวนจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์
แจ้งการพัฒนาระบบ Mobile Appllication
ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมแสดงความคิดเห็น
ให้เจ้าของที่ดินที่วางเงินมัดจำรังวัดไว้ในปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไปขอรับเงินคืน
แจ้งการกวดขันการเล่นดอกไม้เพลิงฯ ในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจพฤติกรรม
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานฯ
โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เชิญชวนครอบครัวแรงงานไทยในประเทศอิสราเอล
ประกาศรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร
กำหนดการรับเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖
ประกาศรับลงบัญชีทหารกองเกิน
ขั้นตอนการช่วยเหลือคนจมน้ำ
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต
ขอเชิญเที่ยวงานสืบสานประเพณี ลอยกระทง ลงทะเลวัดพลา ๒๕๖๖
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการประกวดหนูน้อยนพมาศ
กำหนดการพิธีถวายผ้ากฐิน ณ วัดพลา และ วัดคลองทราย
ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล
ขอเชิญชวนเยาวชนที่สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดวงดนตรี
แจ้งกำหนดการจองล็อคร้านค้าภายในงานลอยกระทง
กำหนดการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รายเดิม)
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รายใหม่)
ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖
เปิดรับสมัครพลทหารออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๗
กำหนดการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล
แจ้งกำหนดการและขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลพลา
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
แจ้งเตือนภัยกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมที่ดินหลอกลวงผู้เสียหาย
ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ขอรับทรายอะเบทสำหรับกำจัดลูกน้ำยุงลายCopyright © 2014 All Rights Reserved.