ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
กองคลัง

 

                                                                                      กองคลัง

                                                                                                ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

                                                                                                                        - คำร้องทั่วไป / เรื่องอื่นๆ 

                                                                                                                        - คำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

                                                                                                                        - คำร้องขอผ่อนชำระค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

                                                                                                                        - แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง

                                                                                                                        - คำขอจดทะเบียนพาณิชย์

                                                                                                                        - คำขอตรวจค้นเอกสาร/รับรองสำเนาเอกสาร/ใบแทน
ขอรับบริการออนไลน์

กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองช่าง
สำนักปลัดCopyright © 2014 All Rights Reserved.