ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
รายงานทางการเงิน

รายงานทางการเงิน

  

  รายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567
  รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำงวดปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  ประกาศรายงานรายรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2567
  ประกาศรายงานรายรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2566
  ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง ประกาศแผนการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
  ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง ประกาศแผนการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เพิ่มเติม)
  ประกาศรายงานรายรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
  ประกาศรายงานรายรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2566
  ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566
  ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566
  ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง รายงานรายรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2566
  ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง ประกาศแผนการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
  ประกาศรายงานรายรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2566
  ประกาศรายงานรายรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566
  ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่องรายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3
  ประกาศรายงานรายรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2566
  ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง ประกาศแผนการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  ประกาศรายงานรายรับ-จ่าย และงบทดลอง พฤษภาคม 2566
  ประกาศรายงานรายรับ-จ่าย และงบทดลอง เมษายน 2566
  ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่องรายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2
  การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
  ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง ประกาศแผนการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  ประกาศรายงานรายรับ-จ่าย และงบทดลอง มีนาคม 2566
  รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำงวดปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  ประกาศรายงานรายรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
  ประกาศรายงานรายรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2566
  ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่องรายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1
  ประกาศรายงานรายรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2565
  ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่องประกาศแผนการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566
  ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง รายงานรายรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
  ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2565
  ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง รายงานรายรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2565
  ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง ประกาศแผนการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566
  ประกาศเทศบาศบาลตำบลพลา เรื่อง การรายงานงบแสดงการดำเนินงานไตรมาส ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565
  ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565
  ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง รายงานรายรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2565
  ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง รายงานรายรับ - จ่าย และงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2565
  ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง รายงานรายรับ - จ่าย และงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2565
  ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง การรายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 (งวดเมษายน-มิถุนายน 2565)
  รายงานการติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2565
  แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565
  แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565
  ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำงวดปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับสิ้นปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
  ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
  ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง การรายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
  แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (งวดกรกฏาคม - กันยายน ๒๕๖๔)
  แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (งวดเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๔)
  แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (งวดมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๔)
  แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (งวดตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓)
  ประกาศเทศบาลตำบพลา เรื่อง การรายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2
  งบการเงินเทศบาลตำบลพลา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2563 รอบ 6 เดือน
  รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2563
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน
  แผนการใช้จ่ายเิงน ไตรมาส ที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 (งวดเมษายน - มิถุนายน 2563)
  แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 (งวดมกราคม - มีนาคม 2563)
  แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 (งวดตุลาคม - ธันวาคม 2562)
  รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2562
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี (รอบ 6 เดือน)
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
  รายงานผลการดำเนินงาน 6 เดือน ปี 2561 ไตรมาส 2
  รายงานผลการดำเนินงาน 6 เดือน ปี 2561 ไตรมาส 1
  รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2561
  รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2560
  รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2559

 

ข้อมูลรายรับ / รายจ่าย

  ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
  ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560

 
แผนพัฒนาองค์กร

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2558-2562 (ฉบับทบทวน)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2561
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
รายงานติดตามผลแผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
คู่มือสำหรับผู้รับบริการ
โอนงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
คู่มือการปฏิบัติงาน article
รายงานผลการดำเนินงาน
การจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการตรวจสอบภายในCopyright © 2014 All Rights Reserved.