ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน  

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4ปี เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน ฉบับที่ 5  

แผนพัฒนาท้องถิ่น4ปี เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 4 2561   

แผนพัฒนาท้องทิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3  

แผนพัฒนาท้องทิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2  

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564  

แผนพัฒนาท้องทิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม  

 

 

 
แผนพัฒนาองค์กร

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2558-2562 (ฉบับทบทวน)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2561
รายงานติดตามผลแผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
รายงานทางการเงิน article
คู่มือสำหรับผู้รับบริการ
โอนงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
คู่มือการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
การจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต article
รายงานการตรวจสอบภายในCopyright © 2014 All Rights Reserved.