dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน

 

   คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ
   คู่มือการจัดทำงบประมาณ
   คู่มือเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
   คู่มือระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร 
   คู่มื่อการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจ้ดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

 
แผนพัฒนาองค์กร

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2558-2562 (ฉบับทบทวน)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2561
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
รายงานติดตามผลแผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
รายงานทางการเงิน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินงาน
การจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการตรวจสอบภายในCopyright © 2014 All Rights Reserved.