ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน

 

   ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลาง ของเทศบาลตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
   เทศบัญญัติเทศบาลตำบลพลา เรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2562
   เทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2562
   คู่มือสำหรับประชาชน เทศบาลตำบลพลา  (หน้า 1-150)  (หน้า 151-300)  (หน้า 301-450)  (หน้า 451-631)
   คู่มือแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)
   คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ
   คู่มือการจัดทำงบประมาณ
   คู่มือเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
   คู่มือระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร 
   คู่มื่อการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจ้ดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

 
แผนพัฒนาองค์กร

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2558-2562 (ฉบับทบทวน)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2561
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
รายงานติดตามผลแผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
รายงานทางการเงิน
โอนงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินงาน
การจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการตรวจสอบภายในCopyright © 2014 All Rights Reserved.