ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

                                                                                      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

                                                                                                ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

                                                                                                                       - คำร้องทั่วไป / เรื่องอื่นๆ 

                                                                                                                       - คำร้องขอถังขยะ

                                                                                                                       - คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

                                                                                                                       - คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

                                                                                                                       - แบบคำขอรับใบอนุญาต / ขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร

                                                                                                                       - แบบคำขอแจ้ง / ขอต่ออายุใบรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร

                                                                                                                       - แบบคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

                                                                                                                       - แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

                                                                                                                       - คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย

                                                                                                                       - คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย

                                                                                                                       - คำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

                                                                                                                       - คำร้องขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
ขอรับบริการออนไลน์

กองการศึกษา
กองช่าง
กองคลัง
สำนักปลัดCopyright © 2014 All Rights Reserved.