ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
โอนงบประมาณรายจ่าย

 

โอนงบประมาณรายจ่าย

 

การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ครั้งที่ 7   

การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ครั้งที่ 1   

การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ครั้งที่ 2   

การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ครั้งที่ 3   

การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ครั้งที่ 4   

การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ครั้งที่ 5   

การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ครั้งที่ 6   

การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ครั้งที่ 1   

การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ครั้งที่ 2   

การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ครั้งที่ 3   

การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ครั้งที่ 4   

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ครั้งที่ 1  

การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ครั้งที่ 5   

การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ครั้งที่ 6   

การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ครั้งที่ 7   

การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ครั้งที่ 8   

การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ครั้งที่ 9   

การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ครั้งที่ 10   

การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 1   

การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 2   

การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 3   

การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 4   

การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 5  

การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 6  

การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 7  

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 1  

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 2  

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 3  

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 5  

การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 1  

การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 2  

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 1  

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 2  

การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 3  

การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 4  

การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 5  

การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 6  

การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 7  

การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 8  

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 3  

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 4  

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 5  

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 6  

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 7  

 
แผนพัฒนาองค์กร

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2558-2562 (ฉบับทบทวน)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2561
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
รายงานติดตามผลแผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
รายงานทางการเงิน
คู่มือสำหรับผู้รับบริการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
คู่มือการปฏิบัติงาน article
รายงานผลการดำเนินงาน
การจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการตรวจสอบภายในCopyright © 2014 All Rights Reserved.