ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
โอนงบประมาณรายจ่าย

 

โอนงบประมาณรายจ่าย

การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ครั้งที่ 7   
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ครั้งที่ 6   
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ครั้งที่ 5   
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ครั้งที่ 4   
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ครั้งที่ 3   
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ครั้งที่ 2   
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ครั้งที่ 1   
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ครั้งที่ 15  
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ครั้งที่ 14  
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ครั้งที่ 13   
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ครั้งที่ 12   
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ครั้งที่ 11   
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ครั้งที่ 10   
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ครั้งที่ 9   
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ครั้งที่ 8   
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ครั้งที่ 7   
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ครั้งที่ 6   
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ครั้งที่ 5   
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ครั้งที่ 4   
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ครั้งที่ 3   
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ครั้งที่ 2   
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ครั้งที่ 1   
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 8  
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 7  
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 6  
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 5  
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 4  
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 3  
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 2  
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 1  
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 7  
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 6  
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 5  
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 4   
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 3   
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 2   
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 1   
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ครั้งที่ 10   
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ครั้งที่ 9   
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ครั้งที่ 8   
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ครั้งที่ 7   
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ครั้งที่ 6   
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ครั้งที่ 5   
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ครั้งที่ 4   
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ครั้งที่ 3   
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ครั้งที่ 2   
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ครั้งที่ 1   

 

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ครั้งที่ 8  
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ครั้งที่ 7  
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ครั้งที่ 6  
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ครั้งที่ 5  
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ครั้งที่ 4  
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ครั้งที่ 3  
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ครั้งที่ 2  
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ครั้งที่ 1  
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 7  
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 6  
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 5  
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 4  
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 3  
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 2  
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 1  
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 5  
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 3  
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 2  
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 1  
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ครั้งที่ 1  

 

 

 

 

 

 
แผนพัฒนาองค์กร

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2558-2562 (ฉบับทบทวน)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2561
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
รายงานติดตามผลแผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
รายงานทางการเงิน
คู่มือสำหรับผู้รับบริการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
คู่มือการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
การจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการตรวจสอบภายในCopyright © 2014 All Rights Reserved.