ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
แผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน

 

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3  

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2  

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1  

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4  

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2  

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1  

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ปี 2563  

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1  

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเตืม ฉบับที่ 3  

แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลพลา ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม)  

แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลพลา ประจำปีงบประมาณ 2562  

แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลพลา ประจำปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 

แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลพลา ประจำปีงบประมาณ 2561 

แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลพลา ประจำปีงบประมาณ 2560 

แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลพลา ประจำปีงบประมาณ 2559 
แผนพัฒนาองค์กร

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2558-2562 (ฉบับทบทวน)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2561
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
รายงานติดตามผลแผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายงานทางการเงิน
โอนงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
คู่มือการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
การจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการตรวจสอบภายในCopyright © 2014 All Rights Reserved.