dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
แผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน

 

แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลพลา ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม)  

แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลพลา ประจำปีงบประมาณ 2562  

แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลพลา ประจำปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 

แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลพลา ประจำปีงบประมาณ 2561 

แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลพลา ประจำปีงบประมาณ 2560 

แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลพลา ประจำปีงบประมาณ 2559 
แผนพัฒนาองค์กร

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2558-2562 (ฉบับทบทวน)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2561
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
รายงานติดตามผลแผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายงานทางการเงิน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
คู่มือการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
การจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการตรวจสอบภายในCopyright © 2014 All Rights Reserved.