dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560  

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561  

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562  

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563  
แผนพัฒนาองค์กร

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2558-2562 (ฉบับทบทวน)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2561
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
รายงานติดตามผลแผนพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
รายงานทางการเงิน
โอนงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
คู่มือการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
การจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการตรวจสอบภายในCopyright © 2014 All Rights Reserved.