ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560  

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561  

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562  

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563  

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564  

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565  

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566  
แผนพัฒนาองค์กร

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2558-2562 (ฉบับทบทวน)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2561
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
รายงานติดตามผลแผนพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
รายงานทางการเงิน
โอนงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
คู่มือการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
การจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการตรวจสอบภายในCopyright © 2014 All Rights Reserved.