ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
กองคลัง

 

 

 

วิสัยทัศน์ของกองคลัง : บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล บริการด้วยใจ ซื่อสัตย์โปร่งใส มีวินัยการคลัง มุ่งสร้างประสิทธิผล

อำนาจหน้าที่

งานบริหารงานคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง

diamon หน้าที่และความรับผิดชอบ
diamon ควบคุมรับผิดชอบ และตรวจสอบการดำเนินงานของพนักงานและพนักงานจ้างกองคลังให้ปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
diamon ควบคุมตรวจสอบการรับเงินทุกประเภท ให้ถูกต้องตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายและระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเร่งรัดการจัดเก็บให้เป็นไปตามเป้าหมาย
diamon ควบคุมตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภทให้ถูกต้องตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายและระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
diamon ควบคุมตรวจสอบการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
diamon ตรวจสอบการจัดทำรายงานต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามกำหนดเวลาและเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
diamon ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

 
 

 

หน่วยงานภายในกองคลัง

  1. ฝ่ายบริหารงานคลัง
  2. ฝ่ายพัฒนารายได้

 

 

 หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2014 All Rights Reserved.