ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
ฝ่ายสังคมสงเคราะห์

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์

การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552

ผู้มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

 1. มีสัญชาติไทยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน
 2. มีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปซึ่งได้ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 3. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

 

หลักฐานในการยื่นคำขอลงทะเบียน

 1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา
 2. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารออมสินสาขาบ้านฉาง เท่านั้น
 3. หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (กรณียื่นแทน)

ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้ผู้ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณถัดไป ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเอง

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์

การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553

คนพิการซึ่งจะมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน
 3. มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
 4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ

 

หลักฐานในการยื่นคำขอลงทะเบียน

 

 1. บัตรประจำตัวคนพิการพร้อมสำเนา
 2. ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา
 3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารออมสินสาขาบ้านฉาง เท่านั้น
 4. หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (กรณียื่นแทน)

ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้คนพิการ ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการในปีงบประมาณถัดไป

 

กิจกรรมของฝ่ายสังคมสงเคราะห์

 1. การตอนมะนาว ปุ๋ยหมักชีวภาพ  น้ำหมักชีวภาพ
 2. โครงการป้องกัน แก้ไข และสร้างเครือข่าย เพื่อคุ้มครอง เด็ก สตรีและครอบครัว
 3. โครงการส่งเสริมการออกแบบผลิตภัณฑ์ 2557
 4. โครงกาาส่งเสริมอาชีพการทำกระเป๋าผ้าและรองเท้า
 5. ชมรมคนพิการ
 6. โครงกาาส่งเสริมอาชีพ - เพาะทำเห็ด
 7. ชมรมผู้สูงอายุ
 8. โครงกาาส่งเสริมอาชีพ - ฝึกอาชีพดอกไม้จันทน์
 9. โครงกาาส่งเสริมอาชีพ - พสกรีนเสื้อ
 10. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรฯ

 หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2014 All Rights Reserved.