ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
สำนักปลัดเทศบาล

 

 

นโยบายของสำนักปลัดเทศบาล : พัฒนาคน พัฒนางาน บริการทุกวัย ใส่ใจประชาชน

 

อำนาจหน้าที่

         สำนักปลัดเทศบาล มีหน้าที่ควบคุม และรับผิดชอบ การปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานทะเบียนราษฎร์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง โดยให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล ในการจัดเตรียม และให้บริการด้านต่าง ๆ อีกทั้งงานเลขานุการ การประชุมคณะเทศมนตรี งานสภาเทศบาล งานเตรียมการเลือกตั้ง งานรัฐพิธีต่างๆ งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ตั้งแต่การบรรจุเข้ารับราชการจนถึงการออกจากราชการ งานทะเบียนราษฎร และงานบัตรประจำตัวประชาชน โดยให้บริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจมากที่สุด และครอบคลุมถึงงานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว งานรักษาความสงบและความมั่นคง งานประสานจังหวัดและอำเภอในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง งานป้องกันและระงับอัคคีภัย ควบคุมดูแลในการจัดเตรียม และอำนวยความสะดวกในการบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่างๆ การฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้บริการสาธารณะอื่นๆ เช่น ตัดต้นไม้ ประดับธง และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย รับผิดชอบด้านงาน สารบรรณของเทศบาล การรับ – การส่งหนังสือร่างโต้ตอบ หนังสือจัดทำคำสั่ง - ประกาศของเทศบาล กฎระเบียบข้อบังคับ นโยบายต่างๆ การรับโอน ย้ายพนักงานเทศบาลสามัญ การเลื่อนระดับเทศบาลสามัญ การดำเนินการจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ฯลฯ

 

 

 

 

 

 

หน่วยงานภายในสำนักปลัดเทศบาล

 1. ฝ่ายอำนวยการ
  • งานการเจ้าหน้าที่
  • งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
  • งานบริหารงานทั่วไป
  • งานแผนและงบประมาณ 
  • งานนิติกร
 2. ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
 3. ฝ่ายปกครอง


หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2014 All Rights Reserved.