ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

 

 

วิสัยทัศน์

 

" แหล่งท่องเที่ยวสะอาดตา พัฒนาคุณภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่การบริหารจัดการที่ดี "

 

พันธกิจ

 1. สนับสนุนโครงการประชาชนต้องมีส่วนร่วม
 2. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก และทางระบายน้ำ
 3. ขยายระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ทั่วถึง
 4. รักษาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในเรื่องการกำจัดขยะและน้ำเสียและความสะอาดของชายหาดพลา
 5. ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 6. ให้การสังคมสงเคราะห์ และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
 7. ส่งเสริมการสาธารณสุขให้ด้านต่างๆ และดูและเรื่องโรคระบาดเนื่องจากการย้ายถิ่น
 8. ปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และสถานที่ออกกำลังกาย ดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน
 9. ส่งเสริมด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ เพื่อห่างไกลยาเสพติด
 10. ส่งเสริมศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา ภาษาท้องถิ่น และวัฒนธรรมท้องถิ่น
 11. พัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้ของประชาชน รวมถึงผู้สูงอายุ ผู้พิการ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนในท้องถิ่น เรื่องการมีงานทำ การเกษตร การประมง และสินค้า OTOP พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง สังคมอยู่ดีมีสุข
 12. ปรับปรุงและส่งเสริมท้องถิ่นให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรมและจริงจัง
 13. พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาบุคลากรท้องถิ่นและให้ความรู้แก่ประชาชนทางด้านภาษาอาเซียน ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

 หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2014 All Rights Reserved.