ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ป.ป.ช. ระบบ e-plannacc (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2566  

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน  

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2567  

รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ป.ป.ช. ระบบ e-plannacc (รอบ 12 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี  

รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ป.ป.ช. ระบบ e-plannacc (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ป.ป.ช. ระบบ e-plannacc (รอบ 12 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลพลา (พ.ศ.2566 - 2570)  

ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที  

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลพลา ประจำปีงบประมาณ 2565  

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการดำเนินการจัดการเพื่อจัดการความสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลพลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

ประกาศเจตนารมณ์ (No Gift Policy)  

รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ป.ป.ช. ระบบ e-plannacc (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ป.ป.ช. ระบบ e-plannacc (รอบ 12 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2564  

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริการงาน  

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564  

รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ป.ป.ช. ระบบ e-plannacc (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ป.ป.ช. ระบบ e-plannacc (รอบ 12 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ป.ป.ช. ระบบ e-plannacc (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2563  

รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ป.ป.ช. ระบบ e-plannacc (รอบ 12 เดือน) 2562  

รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ป.ป.ช. ระบบ e-plannacc (รอบ 6 เดือน) 2562  

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563  

รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ป.ป.ช. ระบบ e-plannacc  

ติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบเดือน ตุลาคม 2562  

ติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบเดือน เมษายน 2562  

คำกล่าวเจตนารมย์  

นโยบายต่อต้านคอรัปชั่น  

คู่มือปฏิบัติงานเกี่่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  

แบบฟอร์มรายงานประเมินผลตนเอง SAR  

แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตฯ 2561-2564  

คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ประจำปี 2562-2565  

ติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบเดือน ตุลาคม 2561  

ติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบเดือน เมษายน 2561  

รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน  

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  

 
แผนพัฒนาองค์กร

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2558-2562 (ฉบับทบทวน)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2561
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
รายงานติดตามผลแผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
รายงานทางการเงิน
คู่มือสำหรับผู้รับบริการ
โอนงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
คู่มือการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
การจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานการตรวจสอบภายในCopyright © 2014 All Rights Reserved.