ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

 

 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560  

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561  

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562  

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563  

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564  

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565  

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566  

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567  

เทศบัญญัติ 2567  

1. ข้อมูลเบื้องต้นของอปท   

2. คำแถลงงบประมาณ   

3. คำแถลงงบประมาณรายรับ   

4. คำแถลงงบประมาณรายจ่าย   

5. รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน   

6. รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน   

7. รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล   

8. รายงานประมาณการรายรับ   

9. รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ   

10. รายงานประมาณการรายจ่าย   

11. รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย   

12. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   
แผนพัฒนาองค์กร

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2558-2562 (ฉบับทบทวน)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2561
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
รายงานติดตามผลแผนพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
รายงานทางการเงิน
คู่มือสำหรับผู้รับบริการ
โอนงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
คู่มือการปฏิบัติงาน article
รายงานผลการดำเนินงาน
การจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการตรวจสอบภายในCopyright © 2014 All Rights Reserved.