dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
รายงานผลการประเมินฯ

 

 

รายงานผลการประเมินฯ

 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560
 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
 รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2014 All Rights Reserved.