dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ภาพกิจกรรม


โครงการเวทีชาวบ้าน ภายใต้กิจกรรมประชุมประชาคม article
เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลพลา สมัยวิสามัญ article
ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
ร่วมกันปฏิบัติศาสนกิจและรับฟังการบรรยายธรรม
ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดำเนินการแจกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
โครงการถนนเด็กเดินสู่อาเซียน
โครงการหมู่บ้านสีขาว
โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์
ดำเนินการมอบป้ายอาหารสะอาด รสชาติอร่อย
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชนตำบลพลา ประจำปี ๒๕๖๓
ร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลพลา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑
กิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะชายหาดพลาและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำทะเล
ประธานเปิดโครงการตั้งจุดตรวจและแก้ไขปัญหาจราจรช่วงเทศกาล
โครงการเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชนตำบลพลา
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ร่วมรณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนย่า
ร่วมกิจกรรมถวายความเคารพต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
หน้า 1/12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2014 All Rights Reserved.