dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 

 

enlightened วิธีขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร ทต.พลา

enlightened กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

                   - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

                   - พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496

                   - พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                   - พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

enlightened ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7

       mail โครงสร้างองค์กร ม.7(1)

                    - คณะผู้บริหาร

                    - สมาชิกสภาเทศบาล

                    - หัวหน้าส่วนราชการ

                    - โครงสร้างพนักงาน

                    - สำนักปลัดเทศบาล

                    - กองคลัง

                    - กองช่าง

                    - กองการศึกษา

                    - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

                    - ตรวจสอบภายใน

                    - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

       mail อำนาจหน้าที่ ม.7(2)

       mail สถานที่ติดต่อ ม.7(3)

       mail กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)

                    - มติ

                    - กฏหมาย

                    - ประกาศ

enlightened ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

                      mail ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)

                            การจัดซื้อจัดจ้าง

                                - ผลสอบราคา/ผลประกวดราคา

                mail นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)

                                - แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

                                - แผนอัตรากำลัง

                            แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

                                - รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

                                - คณะผู้บริหาร

                mail แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)

                                - แผนพัฒนา 3 ปี

                                - แผนพัฒนา 4 ปี

                                - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

                                - แผนดำเนินงาน

                                - แผนการจัดหาพัสดุ

                                - แผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง

                                - รายงานทางการเงิน

                mail คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)

                                - คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลพลา

                                - คู่มือปฏิบัติงานด้านการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์

                mail สิ่งพิมพ์มาตรา 7 วรรคสอง ม.9 (5)

                                - เทศบัญญัติ

                mail สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9 (6)

                mail มติ ครม. หรือ มติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดย กฏหมาย หรือ มติ ครม. ม.9 (7)

                mail ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9 (8)

                                - ประกาศประกวดราคา สอบราคา

                                - สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)

                                - ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

                                - กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสาร

                                  ที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ

                                - กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้

                                  ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

                                - กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9

                                  วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

                                - กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชน

                                  เข้าตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

                                - กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง เป็นข้อมูลข่าวสาร

                                  ที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

 

             enlightened สัญญาอื่นๆ

                               - ปีงบประมาณ 2562

                                 - ปีงบประมาณ 2563

         enlightened เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน

                               - รายงานการตรวจสอบภายใน

                                 - รายงานติดตามผลแผนพัฒนา

                                 - รายงานผลการประเมินฯ

         enlightened ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ

                               - ประกาศตรวจรับการจ้าง

                               - เปิดเผยราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง

                               - สรุปข้อมูลการรับเรื่องร้องเรียน- ร้องทุกข์

         enlightened การประเมินผลการให้บริการศูนย์ / ถาม-ตอบ

                        mail แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ

                 mail สุรปผลความพึงพอใจ

                 mail สถิติผู้เข้าใช้บริการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Copyright © 2014 All Rights Reserved.