dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลพลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลพลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

ในวันอังคารที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพลา

 
ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลา
ขอเชิญร่วมงาน สืบสานประเพณี ประจำปี ๒๕๖๒ "ลอยกระทง ลงทะเลวัดพลา"
สื่อต้นแบบประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น
ขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่สนใจสมัครเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการชุมชน
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลพลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒
มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ "ชิม ช็อป ใช้"
เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ
โครงการอบรมเทศบาลใส่ใจ กฎหมายใกล้ตัว
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
การประดับพระฉายาลักษณ์
ขอเชิญเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นของประชาชน
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ขอเชิญร่วมพิธีเปิดโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓
ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลบ้านฉาง
เฝ้าระวังและป้องกันกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง
มาตรการจำกัดการใช้สารเคมี ๓ ชนิด
โครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี พ.ศ. 2562
ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
การรับการตรวจจากคณะทำงานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจำปี
ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
สถิติการให้บริการ ปี 2562
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก
กำหนดการแจกเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน มีนาคม 2562
กำหนดการเลือกตั้ง ส.ส. บัตรใบเดียว กาเบอร์เดียว 24 มีนาคม 2562
กำหนดระยะเวลาการยื่นแบบเสียภาษี ประจำปี 2562
ประกาศรับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลา ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลพลา ครั้งที่ 4/2562
จุดเริ่มต้นที่ดีที่จะได้ลดปริมาณ ขยะพลาสติก
ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561
ลอยกระทงลงทะเลวัดพลา ปี2561
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ประจำปี 2561-2564
รายงานการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 รอบเดือน ตุลาคม 2561
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลพลา
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 2561-2564 ประจำปี 2561 รอบเดือนเมษายน
สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561
การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 2561-2564 ประจำปี 2561 รอบเดือนตุลาคม article
การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2561
แผนการดำเนินงาน 62 article
การจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
การลดขั้นตอนการให้บริการ article
งานประเพณีลอยกระทงลงทะเลวัดพลา
กำหนดการรับเบี้ยยังชีพ
ช็อป ชิม ริมทะเล
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับ การเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
กำหนดการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสภาฯ ครั้งที่ 2/2561
ช็อป ชิม ริมทะเล ครั้งที่5
รับสมัครเข้าชมรมสวัสดิการสงเคราะห์จัดการศพตำบลพลา
กำหนดการแจกเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กันยายน 2561
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล
เทศบาลใส่ใจกฎหมายใกล้ตัว ประจำปีงบประมาณ2561
การประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
แจ้งเรื่อง การรายงานตัวผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562
ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมกิจกรรม ถนนคนเดิน ช็อป ชิม ริมทะเล
ประชุมสภาเทศบาลตำบลพลา
ช็อป ชิม ริมทะเล
เทศบาลตำบลพลาขอแนะนำการใช้ราชาศัพท์ให้ถูกต้อง
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมป้องกันอัคคีภัย
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมการขยายพันธุ์สัตว์
การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการนิยม
รับบริจาคโลหิต
เทศบาลตำบลพลา ร่วมรณรงค์การต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
ช็อป ชิม ริมทะเล ประจำเดือน มิถุนายน 2561
ขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชน ตำบลพลา เข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศ
ขอเรียนเชิญประชาชนชาวตำบลพลาใส่ใจรักการอ่าน
กำหนดการแจกเบี้ยยังชีพ
กำหนดการแจกเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน พ.ค. 2561
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ถนนคนเดิน หาดพลา
โครงการตั้งจุดตรวจและแก้ไขปัญหาจราจร ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561
ขอเชิญร่วมงานส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและวันไหลตำบลพลา
รับสมัครเด็กและเยาวชนชาย เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
โครงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติริมฝั่งคลอง ประจำปี 2561
ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาฯ
ประกาศรับสมัครพนักงาน
ขอเรียนเชิญอาสาสมัคร, สมาชิก อปพร. และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการสร้างทีมกู้ชีพ กู้ภัย
เปิดรับสมัครเด็กนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
กำหนดการแจกเบี้ยยังชีพ เดือน ก.พ.2561
เชิญชวนบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ
กิจกรรมร่วมใจก้าวคนละก้าว ของ ทต.พลา
ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
เชิญประชาชนทั่วไปเข้าชมได้ ในงานมีการแข่งขันเครื่องบิน F1
ขอเชิญประชาชนร่วมถวายดอกไม้จันทน์
โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย
กำหนดการแจกเบี้ยยังชีพ
โครงการเทศบาลใส่ใจกฎหมายใกล้ตัว
โครงการสร้างทีมกู้ชีพกู้ภัยตำบลพลา
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุุข สร้างรอยยิ้ม article
ร่วมสักการะ รัชกาลที่ ๕
กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
คำแนะนำการชำระภาษี
ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2560Copyright © 2014 All Rights Reserved.