ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
รายงานทางการเงิน

รายงานทางการเงิน

  

  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2566
  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2566
  ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566
  ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566
  ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง รายงานรายรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2566
  ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง ประกาศแผนการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
  ประกาศรายงานรายรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2566
  ประกาศรายงานรายรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566
  ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่องรายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3
  ประกาศรายงานรายรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2566
  ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง ประกาศแผนการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  ประกาศรายงานรายรับ-จ่าย และงบทดลอง พฤษภาคม 2566
  ประกาศรายงานรายรับ-จ่าย และงบทดลอง เมษายน 2566
  ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่องรายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2
  การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
  ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง ประกาศแผนการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  ประกาศรายงานรายรับ-จ่าย และงบทดลอง มีนาคม 2566
  รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำงวดปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  ประกาศรายงานรายรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
  ประกาศรายงานรายรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2566
  ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่องรายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1
  ประกาศรายงานรายรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2565
  ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่องประกาศแผนการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566
  ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง รายงานรายรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
  ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2565
  ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง รายงานรายรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2565
  ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง ประกาศแผนการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566
  ประกาศเทศบาศบาลตำบลพลา เรื่อง การรายงานงบแสดงการดำเนินงานไตรมาส ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565
  ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565
  ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง รายงานรายรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2565
  ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง รายงานรายรับ - จ่าย และงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2565
  ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง รายงานรายรับ - จ่าย และงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2565
  ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง การรายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 (งวดเมษายน-มิถุนายน 2565)
  รายงานการติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2565
  แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565
  แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565
  ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำงวดปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับสิ้นปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
  ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
  ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง การรายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
  แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (งวดกรกฏาคม - กันยายน ๒๕๖๔)
  แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (งวดเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๔)
  แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (งวดมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๔)
  แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (งวดตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓)
  ประกาศเทศบาลตำบพลา เรื่อง การรายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2
  งบการเงินเทศบาลตำบลพลา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2563 รอบ 6 เดือน
  รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2563
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน
  แผนการใช้จ่ายเิงน ไตรมาส ที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 (งวดเมษายน - มิถุนายน 2563)
  แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 (งวดมกราคม - มีนาคม 2563)
  แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 (งวดตุลาคม - ธันวาคม 2562)
  รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2562
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี (รอบ 6 เดือน)
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
  รายงานผลการดำเนินงาน 6 เดือน ปี 2561 ไตรมาส 2
  รายงานผลการดำเนินงาน 6 เดือน ปี 2561 ไตรมาส 1
  รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2561
  รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2560
  รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2559

 

ข้อมูลรายรับ / รายจ่าย

  ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
  ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560

 
แผนพัฒนาองค์กร

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2558-2562 (ฉบับทบทวน)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2561
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
รายงานติดตามผลแผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
โอนงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
คู่มือการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
การจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการตรวจสอบภายในCopyright © 2014 All Rights Reserved.