ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
รายงานทางการเงิน

รายงานทางการเงิน

  

  ประกาศเทศบาลตำบพลา เรื่อง การรายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2
  งบการเงินเทศบาลตำบลพลา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2563 รอบ 6 เดือน
  รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2563
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน
  แผนการใช้จ่ายเิงน ไตรมาส ที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 (งวดเมษายน - มิถุนายน 2563)
  แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 (งวดมกราคม - มีนาคม 2563)
  แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 (งวดตุลาคม - ธันวาคม 2562)
  รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2562
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี (รอบ 6 เดือน)
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
  รายงานผลการดำเนินงาน 6 เดือน ปี 2561 ไตรมาส 2
  รายงานผลการดำเนินงาน 6 เดือน ปี 2561 ไตรมาส 1
  รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2561
  รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2560
  รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2559

 

ข้อมูลรายรับ / รายจ่าย

  ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
  ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560

 
แผนพัฒนาองค์กร

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2558-2562 (ฉบับทบทวน)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2561
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
รายงานติดตามผลแผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
โอนงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
คู่มือการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
การจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการตรวจสอบภายในCopyright © 2014 All Rights Reserved.