ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
สาส์นจากนายกเทศมนตรี

 
      สวัสดีครับ ผมนายสมพร เหลือล้น นายกเทศมนตรีตำบลพลาในปีงบประมาณที่ผ่าน

มา
กระผมและคณะผู้บริหาร ได้กำหนดนโยบาย
การบริหารราชการและภารกิจต่างๆของ

เทศบาลตำบลพลา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนชาวตำบลพลา โดยมุ่งเน้น

การพัฒนาอย่างบูรณาการ แบบมีส่วนรวมของพี่น้องประชาชน ภายใต้วิสัยทัศน์ที่วางไว้

“แหล่งท่องเที่ยวสะอาดตา พัฒนาคุณภาพคนชุมชนน่าอยู่ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่

การ
บริหารจัดการที่ดี” ทั้งนี้ได้ให้ความสำคัญในด้านการบำรุงรักษาทางบกและ

ทางน้ำ มีการขยายระบบสาธารณูปโภค การรักษาสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น การกำจัดขยะและ

บำบัดน้ำเสีย มีการทำความสะอาดชายหาดพลาอย่างต่อเนื่อง ดูแลความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินของประชาชน ให้การสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และ

ผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม และเศรษฐกิจในท้องถิ่นไปพร้อม

กัน ภายใต้การพัฒนาแบบมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีบำเพ็ญกุศลขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลพลาขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน

 กำหนดการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคาดหมายลักษณะอากาศใน 7 วันข้างหน้าขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวด

หนูน้อยนพมาศและนางนพมาศ
 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลพลา

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓"ชีวิตวิถีใหม่ ในวัยเกษียณ""ปลอดภัยจากเชื้อโรค ถ้าเราป้องกันตนเองอย่างสม่ำเสมอ"ภาพกิจกรรม

ร่วมกันจัดทำกิจกรรมฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย

วันศุกร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

More...

เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลพลา

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

More...

เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

วันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

More...

ร่วมกันดำเนินการสำรวจความเสียหาย

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

More...

จัดทำกิจกรรมฝึกซ้อมความปลอดภัยในการรับ-ส่งนักเรียน

วันพุธที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓

More...

ร่วมให้การต้อนรับพนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนตำบล

วันศุกร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

More...

โครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชา

วันพุธที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

More...

ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

จากเทศบาลตำบลน้ำริด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

More...

 เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลพลา สมัยวิสามัญ

สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

More...

Copyright © 2014 All Rights Reserved.