dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สาส์นจากนายกเทศมนตรี

 
      สวัสดีครับ ผมนายสมพร เหลือล้น นายกเทศมนตรีตำบลพลาในปีงบประมาณที่ผ่าน

มา
กระผมและคณะผู้บริหาร ได้กำหนดนโยบาย
การบริหารราชการและภารกิจต่างๆของ

เทศบาลตำบลพลา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนชาวตำบลพลา โดยมุ่งเน้น

การพัฒนาอย่างบูรณาการ แบบมีส่วนรวมของพี่น้องประชาชน ภายใต้วิสัยทัศน์ที่วางไว้

“แหล่งท่องเที่ยวสะอาดตา พัฒนาคุณภาพคนชุมชนน่าอยู่ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่

การ
บริหารจัดการที่ดี” ทั้งนี้ได้ให้ความสำคัญในด้านการบำรุงรักษาทางบกและ

ทางน้ำ มีการขยายระบบสาธารณูปโภค การรักษาสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น การกำจัดขยะและ

บำบัดน้ำเสีย มีการทำความสะอาดชายหาดพลาอย่างต่อเนื่อง ดูแลความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินของประชาชน ให้การสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และ

ผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม และเศรษฐกิจในท้องถิ่นไปพร้อม

กัน ภายใต้การพัฒนาแบบมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์แจ้งให้เจ้าของเรือประมงขนาดต่ำกว่า ๑๐ ตันกรอส

ยื่นคำร้องขอตรวจสอบและจัดทำเครื่องหมายอัตลักษณ์ประจำเรือจากกรมเจ้าท่าขอเชิญบูชาสั่งจองเหรียญบาตรน้ำมนต์ หลวงปู่ทิมขอเชิญร่วมวิ่งการกุศล "พลา-รัน ครั้งที่ 1"

วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563ขอเชิญเที่ยวงาน "ภูมิบุรี ศรีระยอง"

วันที่ ๙-๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬานักเรียน

วันที่ ๖-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒หน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน

ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ภาพกิจกรรม

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันจันทร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒

More...

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง

วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562

More...

ร่วมดำเนินการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ในวันศุกร์ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

More...

วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

More...

ประธานปล่อยขบวนจิตอาสาเก็บขยะบริเวณชายหาดพลา

วันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒

More...

เข้ารับหนังสือรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๒๖ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

More...

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง2560
Copyright © 2014 All Rights Reserved.