dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สาส์นจากนายกเทศมนตรี

 
      สวัสดีครับ ผมนายสมพร เหลือล้น นายกเทศมนตรีตำบลพลาในปีงบประมาณที่ผ่าน

มา
กระผมและคณะผู้บริหาร ได้กำหนดนโยบาย
การบริหารราชการและภารกิจต่างๆของ

เทศบาลตำบลพลา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนชาวตำบลพลา โดยมุ่งเน้น

การพัฒนาอย่างบูรณาการ แบบมีส่วนรวมของพี่น้องประชาชน ภายใต้วิสัยทัศน์ที่วางไว้

“แหล่งท่องเที่ยวสะอาดตา พัฒนาคุณภาพคนชุมชนน่าอยู่ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่

การ
บริหารจัดการที่ดี” ทั้งนี้ได้ให้ความสำคัญในด้านการบำรุงรักษาทางบกและ

ทางน้ำ มีการขยายระบบสาธารณูปโภค การรักษาสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น การกำจัดขยะและ

บำบัดน้ำเสีย มีการทำความสะอาดชายหาดพลาอย่างต่อเนื่อง ดูแลความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินของประชาชน ให้การสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และ

ผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม และเศรษฐกิจในท้องถิ่นไปพร้อม

กัน ภายใต้การพัฒนาแบบมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลพลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒

วันอังคารที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ "ชิม ช็อป ใช้"เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ

วันอาทิตย์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒โครงการอบรมเทศบาลใส่ใจ กฎหมายใกล้ตัว

วันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

 การประดับพระฉายาลักษณ์

ประจำปี 2562ภาพกิจกรรม

เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลพลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒

วันอังคารที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒

More...

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสาร

วันพุธที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒

More...

ให้การต้อนรับ "คณะกรรมการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสะอาด"

วันพฤหัสบดีที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒

More...

โครงการเทศบาลใส่ใจกฎหมายใกล้ตัว

วันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

More...

ร่วมให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการกลุ่มสตรี

วันพุธที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒

More...

โครงการเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชนตำบลพลา

วันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

More...

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง2560
Copyright © 2014 All Rights Reserved.