dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
สาส์นจากนายกเทศมนตรี

 
      สวัสดีครับ ผมนายสมพร เหลือล้น นายกเทศมนตรีตำบลพลาในปีงบประมาณที่ผ่าน

มา
กระผมและคณะผู้บริหาร ได้กำหนดนโยบาย
การบริหารราชการและภารกิจต่างๆของ

เทศบาลตำบลพลา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนชาวตำบลพลา โดยมุ่งเน้น

การพัฒนาอย่างบูรณาการ แบบมีส่วนรวมของพี่น้องประชาชน ภายใต้วิสัยทัศน์ที่วางไว้

“แหล่งท่องเที่ยวสะอาดตา พัฒนาคุณภาพคนชุมชนน่าอยู่ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่

การ
บริหารจัดการที่ดี” ทั้งนี้ได้ให้ความสำคัญในด้านการบำรุงรักษาทางบกและ

ทางน้ำ มีการขยายระบบสาธารณูปโภค การรักษาสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น การกำจัดขยะและ

บำบัดน้ำเสีย มีการทำความสะอาดชายหาดพลาอย่างต่อเนื่อง ดูแลความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินของประชาชน ให้การสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และ

ผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม และเศรษฐกิจในท้องถิ่นไปพร้อม

กัน ภายใต้การพัฒนาแบบมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ป้องกันโรคไข้เลือดออกโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓คาดหมายลักษณะอากาศ วันที่ ๓-๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙

ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๓)คาดหมายลักษณะอากาศใน ๗ วันข้างหน้า

ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กรกฎาคม - ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓กำหนดรับเบี้ยยังชีพผูู้สูงอายุท่องเที่ยวปลอดภัย ห่างไกลโรคโควิด-19มาตรการป้องกันโควิด-19

ในระดับองค์กรและระดับบุคคลภาพกิจกรรม

ลงนามถวายพระพร

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม

More...

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร(ข้าวสารอาหารแห้ง)

วันพุธที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

More...

ดำเนินการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

วันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

More...

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

More...

โครงการโรงไฟฟ้าพลังานแสงอาทิตย์

More...

การติดตามผลการดำเนินงาน

วันพฤหัสบดีที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓

More...

ดำเนินการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

วันพุธที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

More...

โครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓

More...

ดำเนินการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

ในพื้นที่ ม.๑ ม.๔ และ ม.๕

More...

Copyright © 2014 All Rights Reserved.