dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สาส์นจากนายกเทศมนตรี

 
      สวัสดีครับ ผมนายสมพร เหลือล้น นายกเทศมนตรีตำบลพลาในปีงบประมาณที่ผ่าน

มา
กระผมและคณะผู้บริหาร ได้กำหนดนโยบาย
การบริหารราชการและภารกิจต่างๆของ

เทศบาลตำบลพลา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนชาวตำบลพลา โดยมุ่งเน้น

การพัฒนาอย่างบูรณาการ แบบมีส่วนรวมของพี่น้องประชาชน ภายใต้วิสัยทัศน์ที่วางไว้

“แหล่งท่องเที่ยวสะอาดตา พัฒนาคุณภาพคนชุมชนน่าอยู่ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่

การ
บริหารจัดการที่ดี” ทั้งนี้ได้ให้ความสำคัญในด้านการบำรุงรักษาทางบกและ

ทางน้ำ มีการขยายระบบสาธารณูปโภค การรักษาสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น การกำจัดขยะและ

บำบัดน้ำเสีย มีการทำความสะอาดชายหาดพลาอย่างต่อเนื่อง ดูแลความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินของประชาชน ให้การสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และ

ผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม และเศรษฐกิจในท้องถิ่นไปพร้อม

กัน ภายใต้การพัฒนาแบบมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

สวมหน้ากาก หมั่นล้างมือ ยึดถือระยะห่าง"โควิด ลดหรือเพิ่มเริ่มที่ตัวเรา"แจ้งการดำเนินการโครงการก่อสร้างทางลอดทางแยก

ตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม ถึง กรกฎาคม ๒๕๖๓เบาใจ แต่อย่าวางใจมาตรการผ่อนปรนการปิดสถานที่

เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่๒)ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด

การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๗)ภาพกิจกรรม

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลพลา

ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

More...

พิธีมอบบ้านตามโครงการสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ในชุมชน

วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓

More...

ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีชนิดละอองฝอย

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

More...

ดำเนินการเก็บขยะบริเวณชายหาดพลา

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

More...

ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคม

วันอังคารที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓

More...

ดำเนินการขุดลอกวัชพืชบริเวณร่องระบายน้ำ

ด้านหน้าหมู่บ้านคลองทราย

More...

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง2560
Copyright © 2014 All Rights Reserved.