dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สาส์นจากนายกเทศมนตรี

 
      สวัสดีครับ ผมนายสมพร เหลือล้น นายกเทศมนตรีตำบลพลาในปีงบประมาณที่ผ่าน

มา
กระผมและคณะผู้บริหาร ได้กำหนดนโยบาย
การบริหารราชการและภารกิจต่างๆของ

เทศบาลตำบลพลา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนชาวตำบลพลา โดยมุ่งเน้น

การพัฒนาอย่างบูรณาการ แบบมีส่วนรวมของพี่น้องประชาชน ภายใต้วิสัยทัศน์ที่วางไว้

“แหล่งท่องเที่ยวสะอาดตา พัฒนาคุณภาพคนชุมชนน่าอยู่ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่

การ
บริหารจัดการที่ดี” ทั้งนี้ได้ให้ความสำคัญในด้านการบำรุงรักษาทางบกและ

ทางน้ำ มีการขยายระบบสาธารณูปโภค การรักษาสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น การกำจัดขยะและ

บำบัดน้ำเสีย มีการทำความสะอาดชายหาดพลาอย่างต่อเนื่อง ดูแลความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินของประชาชน ให้การสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และ

ผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม และเศรษฐกิจในท้องถิ่นไปพร้อม

กัน ภายใต้การพัฒนาแบบมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรการดูแลและเยียวยา กรณีรัฐบาลชดเชยรายได้เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว(เพิ่มเติม)(ฉบับที่๒)ขั้นตอนการขอรับเงินค่าประกันไฟฟ้า
 คำแนะนำวิธีกำจัดหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วดำเนินการแจกจ่ายหน้ากากผ้า(แจกฟรี)ให้กับ"กลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุ"การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนด

การบริการราชการในสถานการณ์ฉุุกเฉินภาพกิจกรรม

ดำเนินการแจกจ่ายหน้ากากผ้า ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้สูงอายุ

วันศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓

More...

ดำเนินการแจกจ่ายหน้ากากผ้า ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้สูงอายุ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

More...

ร่วมกันทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลตำบลพลา

วันพุธที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓

More...

ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันพุธที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓

More...

พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓

More...

โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓

More...

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง2560
Copyright © 2014 All Rights Reserved.