dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
สาส์นจากนายกเทศมนตรี

 
      สวัสดีครับ ผมนายสมพร เหลือล้น นายกเทศมนตรีตำบลพลาในปีงบประมาณที่ผ่าน

มา
กระผมและคณะผู้บริหาร ได้กำหนดนโยบาย
การบริหารราชการและภารกิจต่างๆของ

เทศบาลตำบลพลา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนชาวตำบลพลา โดยมุ่งเน้น

การพัฒนาอย่างบูรณาการ แบบมีส่วนรวมของพี่น้องประชาชน ภายใต้วิสัยทัศน์ที่วางไว้

“แหล่งท่องเที่ยวสะอาดตา พัฒนาคุณภาพคนชุมชนน่าอยู่ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่

การ
บริหารจัดการที่ดี” ทั้งนี้ได้ให้ความสำคัญในด้านการบำรุงรักษาทางบกและ

ทางน้ำ มีการขยายระบบสาธารณูปโภค การรักษาสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น การกำจัดขยะและ

บำบัดน้ำเสีย มีการทำความสะอาดชายหาดพลาอย่างต่อเนื่อง ดูแลความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินของประชาชน ให้การสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และ

ผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม และเศรษฐกิจในท้องถิ่นไปพร้อม

กัน ภายใต้การพัฒนาแบบมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแจ้งให้ประชาชนได้ตระหนักกำหนดการรับเบี้ยยังชีพแนวปฏิบัติตามข้อกำหนดขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน

และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒เปิดรับสมัครลูกจ้างในอัตราจ้างเหมาบริการ

ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ กันยายน ๒๕๖๓รณรงค์กำจัดยุงลาย ด้วยมาตรการ 3 เก็บ 3 โรคโครงการอบรมเทศบาลใส่ใจกฎหมายใกล้ตัว

วันศุกร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓แจ้งการแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน

 ภาพกิจกรรม

วันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ครั้งที่ ๑๘

วันเสาร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๓

More...

ดำเนินการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

วันพุธที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓

More...

กิจกรรมชมรมคนพิการและโครงการฝึกอาชีพคนพิการ

วันพุธที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓

More...

การประชุมพนักงานเทศบาลตำบลพลา

วันอังคารที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓

More...

ดำเนินการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

วันอังคารที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓

More...

ดำเนินการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

วันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓

More...

ดำเนินการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

วันอาทิตย์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓

More...

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลพลา

วันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓

More...

โครงการ EF แฟมิลี่ เซ็นเตอร์

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓

More...

Copyright © 2014 All Rights Reserved.