dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สาส์นจากนายกเทศมนตรี

 
      สวัสดีครับ ผมนายสมพร เหลือล้น นายกเทศมนตรีตำบลพลาในปีงบประมาณที่ผ่าน

มา
กระผมและคณะผู้บริหาร ได้กำหนดนโยบาย
การบริหารราชการและภารกิจต่างๆของ

เทศบาลตำบลพลา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนชาวตำบลพลา โดยมุ่งเน้น

การพัฒนาอย่างบูรณาการ แบบมีส่วนรวมของพี่น้องประชาชน ภายใต้วิสัยทัศน์ที่วางไว้

“แหล่งท่องเที่ยวสะอาดตา พัฒนาคุณภาพคนชุมชนน่าอยู่ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่

การ
บริหารจัดการที่ดี” ทั้งนี้ได้ให้ความสำคัญในด้านการบำรุงรักษาทางบกและ

ทางน้ำ มีการขยายระบบสาธารณูปโภค การรักษาสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น การกำจัดขยะและ

บำบัดน้ำเสีย มีการทำความสะอาดชายหาดพลาอย่างต่อเนื่อง ดูแลความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินของประชาชน ให้การสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และ

ผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม และเศรษฐกิจในท้องถิ่นไปพร้อม

กัน ภายใต้การพัฒนาแบบมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายชีวิตวิถีใหม่ เมื่อไปวัดไม่ประมาท การ์ดอย่าตกวัฒนธรรมไทยวิถีใหม่ฟรี ผ่านทางมอเตอร์เวย์โอนเงินเยียวยาทำบุญตักบาตรอย่างไรให้ห่างไกลโควิด-19ทรงพระเจริญภาพกิจกรรม

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลพลา

วันพุธที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

More...

ร่วมกันถวายเทียนจำนำพรรษาและพุ่มผ้าป่า

วันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓

More...

ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญ

วันพฤหัสบดีที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓

More...

โครงการฝึกอบรมของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันพุธที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

More...

ร่วมกันดำเนินกิจกรรมการทำความสะอาดอาคาร

วันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

More...

ดำเนินการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

วันจันทร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

More...

ดำเนินการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

วันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓

More...

ให้ความรู้เรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคม

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

More...

ดำเนินการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

วันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓

More...

Copyright © 2014 All Rights Reserved.