dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สาส์นจากนายกเทศมนตรี

 
      สวัสดีครับ ผมนายสมพร เหลือล้น นายกเทศมนตรีตำบลพลาในปีงบประมาณที่ผ่าน

มา
กระผมและคณะผู้บริหาร ได้กำหนดนโยบาย
การบริหารราชการและภารกิจต่างๆของ

เทศบาลตำบลพลา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนชาวตำบลพลา โดยมุ่งเน้น

การพัฒนาอย่างบูรณาการ แบบมีส่วนรวมของพี่น้องประชาชน ภายใต้วิสัยทัศน์ที่วางไว้

“แหล่งท่องเที่ยวสะอาดตา พัฒนาคุณภาพคนชุมชนน่าอยู่ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่

การ
บริหารจัดการที่ดี” ทั้งนี้ได้ให้ความสำคัญในด้านการบำรุงรักษาทางบกและ

ทางน้ำ มีการขยายระบบสาธารณูปโภค การรักษาสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น การกำจัดขยะและ

บำบัดน้ำเสีย มีการทำความสะอาดชายหาดพลาอย่างต่อเนื่อง ดูแลความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินของประชาชน ให้การสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และ

ผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม และเศรษฐกิจในท้องถิ่นไปพร้อม

กัน ภายใต้การพัฒนาแบบมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

ข่าวประชาสัมพันธ์

การลงทะเบียนผู้ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฮ.ศ.1441)สุขภาพดี ชุมชนดี กับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อนชุมชน

วันอาทิตย์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒พระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒

ผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลพลา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔

วันจันทร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ขอเชิญชมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ขอเชิญเที่ยวงาน "ช็อป ชิม ริมทะเล"

ณ หาดพลา ในวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562

 ภาพกิจกรรม

อีโฟร์ทีร่วมใจ ห่วงใยสิ่งแวดล้อม

วันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

More...

เปิดการแข่งขันกีฬาเรือพายและกีฬาชักเย่อ ในกิจกรรมกีฬาทางน้ำ

วันอาทิตย์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

More...

เปิดงาน "ลอยกระทง ลงทะเลวัดพลา พ.ศ.๒๕๖๒"

วันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

More...

โครงการ"ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ปีที่ ๑๗"

วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

More...

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

More...

ต้อนรับ คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ

วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

More...

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง2560
Copyright © 2014 All Rights Reserved.