dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สาส์นจากนายกเทศมนตรี

 
      สวัสดีครับ ผมนายสมพร เหลือล้น นายกเทศมนตรีตำบลพลาในปีงบประมาณที่ผ่าน

มา
กระผมและคณะผู้บริหาร ได้กำหนดนโยบาย
การบริหารราชการและภารกิจต่างๆของ

เทศบาลตำบลพลา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนชาวตำบลพลา โดยมุ่งเน้น

การพัฒนาอย่างบูรณาการ แบบมีส่วนรวมของพี่น้องประชาชน ภายใต้วิสัยทัศน์ที่วางไว้

“แหล่งท่องเที่ยวสะอาดตา พัฒนาคุณภาพคนชุมชนน่าอยู่ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่

การ
บริหารจัดการที่ดี” ทั้งนี้ได้ให้ความสำคัญในด้านการบำรุงรักษาทางบกและ

ทางน้ำ มีการขยายระบบสาธารณูปโภค การรักษาสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น การกำจัดขยะและ

บำบัดน้ำเสีย มีการทำความสะอาดชายหาดพลาอย่างต่อเนื่อง ดูแลความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินของประชาชน ให้การสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และ

ผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม และเศรษฐกิจในท้องถิ่นไปพร้อม

กัน ภายใต้การพัฒนาแบบมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ขอเชิญเที่ยวงาน "ช็อป ชิม ริมทะเล"

วันพุธที่ 29 มกราคม 2563แจ้งแนวทางการดำเนินการตรวจสอบเรือประมงพื้นบ้านตามประกาศกองทัพเรือ

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ดำเนินการก่อสร้างทางลอดทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๓

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลพลา สมัยสามัญ

วันจันทร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชนตำบลพลา

วันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ภาพกิจกรรม

โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓

More...

ดำเนินการมอบป้ายอาหารสะอาด รสชาติอร่อย

ที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบ จำนวน ๑๐ ร้าน

More...

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชนตำบลพลา ประจำปี ๒๕๖๓

วันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓

More...

ร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลพลา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑

วันจันทร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓

More...

กิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะชายหาดพลาและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำทะเล

วันศุกร์ที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓

More...

ประธานเปิดโครงการตั้งจุดตรวจและแก้ไขปัญหาจราจรช่วงเทศกาล

วันศุกร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

More...

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง2560
Copyright © 2014 All Rights Reserved.