ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
สาส์นจากนายกเทศมนตรี

 
      สวัสดีครับ ผมนายสมพร เหลือล้น นายกเทศมนตรีตำบลพลาในปีงบประมาณที่ผ่าน

มา
กระผมและคณะผู้บริหาร ได้กำหนดนโยบาย
การบริหารราชการและภารกิจต่างๆของ

เทศบาลตำบลพลา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนชาวตำบลพลา โดยมุ่งเน้น

การพัฒนาอย่างบูรณาการ แบบมีส่วนรวมของพี่น้องประชาชน ภายใต้วิสัยทัศน์ที่วางไว้

“แหล่งท่องเที่ยวสะอาดตา พัฒนาคุณภาพคนชุมชนน่าอยู่ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่

การ
บริหารจัดการที่ดี” ทั้งนี้ได้ให้ความสำคัญในด้านการบำรุงรักษาทางบกและ

ทางน้ำ มีการขยายระบบสาธารณูปโภค การรักษาสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น การกำจัดขยะและ

บำบัดน้ำเสีย มีการทำความสะอาดชายหาดพลาอย่างต่อเนื่อง ดูแลความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินของประชาชน ให้การสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และ

ผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม และเศรษฐกิจในท้องถิ่นไปพร้อม

กัน ภายใต้การพัฒนาแบบมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้งขอเชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

สมาชิกสภา อบจ.ระยอง และ นายก อบจ.ระยองกกต.เชิญชวนพร้อมใจกันไปใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่ากำหนดการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕จัดทำคู่มือประชาชน

ชุด ความรู้การเลือกตั้งท้องถิ่นวันปิยมหาราชพิธีบำเพ็ญกุศลภาพกิจกรรม

ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

More...

ประธานในการประชุมพนักงานเทศบาลตำบลพลา

วันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

More...

ประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลพลา

วันจันทร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

More...

เปิดศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันจันทร์ที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

More...

ร่วมกิจกรรมปลูกต้นทองอุไร

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

More...

ดำเนินการจัดทำโครงการทัศนศึกษา

วันจันทร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ -วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

More...

ร่วมกันจัดทำกิจกรรมฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย

วันศุกร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

More...

เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลพลา

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

More...

เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

วันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

More...

Copyright © 2014 All Rights Reserved.