ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
> โครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร

โครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร

 

"โครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"

วันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ สวนสมุนไพรด้านข้างสำนักงานเทศบาลตำบลพลา นายสมหวัง เหลือล้น นายกเทศมนตรีตำบลพลา สั่งการให้งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล

ดำเนินการนำกลุ่มสตรีตำบลพลาและประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพลา เข้าร่วม

"เปิดสวนสมุนไพรเทศบาลตำบลพลา"

ตามโครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ทั้งนี้ กิจกรรมตามโครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุน การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชพรรณสมุนไพร เพื่อให้เด็ก เยาวชน

และประชาชนในชุมชน ได้เห็นความสำคัญและประโยชน์ของพืชสมุนไพรในท้องถิ่น การรู้จักหวงแหน และรู้จักนำสมุนไพรไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป


Copyright © 2014 All Rights Reserved.