ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
รายงานการตรวจสอบภายใน

 

แผนการตรวจสอบภายใน

  แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560
  แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561
  แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562
  แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว 3 ปี
  แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม

 

รายงานการควบคุมภายใน

  รายงานการควบคุมภายใน
  รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561
  รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562

 
แผนพัฒนาองค์กร

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2558-2562 (ฉบับทบทวน)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2561
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
รายงานติดตามผลแผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
รายงานทางการเงิน
คู่มือสำหรับผู้รับบริการ
โอนงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
คู่มือการปฏิบัติงาน article
รายงานผลการดำเนินงาน
การจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตCopyright © 2014 All Rights Reserved.